Първата от тях - „Съпричастност", е насочена към национално представителни организации на и за хора с увреждания. Общият бюджет на схемата е 5 000 000 лв., като минималният и максималният размер на помощта са съответно 100 000 лв. и 350 000 лв. По нея ще се финансират разходи за създаване на центрове за подкрепа на хора с увреждания за тяхната трудова реализация и социалното им включване.
„Помощ в дома" е другата схема, която ще се реализира през 2012 г.  Кандидати по нея могат да бъдат общини. Със средства от безвъзмездната финансова помощ ще бъдат създавани Центрове за услуги в домашна среда или Звена за услуги в домашна среда към съществуващите домашни социални патронажи. В рамките на тези центрове ще се предоставят услугите социален асистент, домашен помощник и личен асистент. Общият бюджет на процедурата е 30 000 000 лв., като общините могат да получат  между 80 000 лв. и 250 000 лв. Целта на тази процедура е да продължи обслужването на нуждаещи се лица в домовете им след приключване на проектите за предоставяне на споменатите услуги, финансирани до момента по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".