Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за интеграция на хора с увреждания. За първи път се въвежда санкция при нарушения на реда при предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

Предвидената глоба за нарушения при предоставяне на средства за хората с увреждания ще е от 10 000 до 20 000 лв. за всеки отделен случай. Предлага се контролът да се осъществява от Агенцията за хората с увреждания.

Допълнение към закона предвижда право на месечна добавка в размер 70 на сто от минималната работна заплата за деца с трайни увреждания на възраст до 18 г. и до завършване на средното им образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Родителите или осиновителите на тези деца, имащи право на добавката, ще я получават от дирекциите "Социално подпомагане". Ако децата са настанени на пълна държавна или общинска издръжка в лечебни заведения и в специализирани институции за повече от месец, правоимащите не получават такава месечна добавка.