Обединението на жените социалистки за паритет и солидарност към БСП – Ботевград излезе с декларация, в която изразява своето несъгласие с определени текстове в проекта за нов закон за предучилищното и училищното образование. В декларацията се казва:


По повод предложения от Министерството на образованието, младежта и науката проектозакон за предучилищното и училищното образование, ние, жените социалистки, обединени от грижата за нашите деца, настояваме той да бъде подложен на по-широко обществено обсъждане, предвид голямата му значимост за общественото и личностно развитие на подрастващите.

Изказваме своето категорично несъгласие с:

1. Намаляване границата на възрастта между ясла и детска градина, защото е в противоречие с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба No 26 от 2008 г. за устройство и дейността на детските ясли и здравните изисквания към тях, влязла в сила от 10. 05. 2011 г. В чл. 2, ал. 1. В тази Наредба се казва, че: „ детските ясли са организационно обособени, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 месечна до 3 годишна възраст. В новия проектозакон се предвижда децата да постъпват в детска градина на 2 годишна възраст, което е в противоречие с гореспоменатата наредба.

2. Въвеждането на задължително посещение на детска градина от 4 годишна възраст. Считаме, че по този начин се създава сериозен проблем за социално слабите и безработни родители, тъй като таксите на детските градини се определят от общинските съвети и непрекъснато растат. Предлагаме родителите сами да решават дали 4-годишните им деца да посещават детска градина.

3. Въвеждането на целодневно обучение на малките ученици. Настояваме педиатрите да дадат своето становище относно отраженията на целодневното обучение на децата в предучилищна и начална училищна възраст, като считаме, че детето се отделя от семейната му среда и се натоварва психически, емоционално и физически. От опит знаем, че българският модел на седмична ясла е отхвърлен във времето, отречен е и английският модел на интернатно обучение. Ние считаме, че с въвеждането на този проектозакон се узаконява тази неефективна практика. Предлагаме целодневното обучение да не бъде задължително.

4. Предложението в по-малките населени места по необходимост обучението да бъде до 10 клас.  Считаме, че тази идея е трудно осъществима поради липса на съвременна база и необходим брой квалифицирани кадри в малките училища.

5. Предложението за обучение до 10 клас. Това предложение не дава яснота за завършена степен на образование. Чрез него не се поставят конкретни изисквания за професионална и научна подготовка на учениците. Така предложеният проект създава ниско квалифицирана работна сила.

6. Неограничения брой издатели на учебници до момента.
Смятаме, че се облагодетелстват предимно издателствата, но не и системата на образованието. Предлагаме да се сформира комисия към Министерството на образованието, която да одобри само един учебник по даден предмет и той да бъде задължителен за цялата страна, което е гаранция за уеднаквяване на критериите на обучение.

7. Не подкрепяме и предложението за финансиране на частните училища. Това ще доведе до унищожаване и замиране на държавното образование.