„Планът е професионално изготвен. Зад него трябва да има само сериозен финансов ресурс, за да бъде и професионално изпълнен”, заяви кметът Георги Георгиев по време на обсъждането на докладната за приемане на План за защита при бедствия и аварии на Община Ботевград. Той добави, че общината продължава да пише писма до държавната власт, в които настоява да се отпуснат средства за защита на село Трудовец от наводнения, но до този момент положителен отговор няма.
В хода на обсъждането стана ясно, че Гражданска защита в Ботевград не разполага със съвременна техника и средства за справяне с евентуална бедствена ситуация.
Общинският съветник Николай Живков предложи към Плана да се предвидят мерки за действие срещу терористичен акт, както и сигнална система на язовир „Бебреш”.
В отговор градоначалникът заяви, че ще упълномощи Димитър Цолов, който отговаря за Гражданска защита, да проучи опита на други общини относно готовността им за действие срещу терористичен акт. „Що се отнася до язовира – той не е опасен, тъй като лежи върху стена. Освен това е почти празен”, каза Георги Георгиев.