Фондация „Америка за България” и Център Амалипе обявят създаването на Фонд за стипендии в подкрепа на ученици, които се обучават в гимназиална етап. Учениците няма да получават пари в брой, а администриращите организации ще закупуват месечни карти за транспорт и учебници за подбраните стипендианти. Сумата на индивидуалните стипендии не може да надвишава 400 евро на ученик в рамките на една учебна година. Тези стипендии нямат ограничение по отношение на етническата принадлежност на децата.
Важни критерии при избора са: ниски доходи на семейството, значително разстояние до училището, необходимост от подпомагане, среден успех в училище, престиж на средното училище, в което детето учи или е прието, желание на детето да се включва в дейности за интеграция, както и репутацията на детето в общността (дали околните го смятат за сериозно и отговорно дете, заслужаващо доверие и т.н.).
Комисия ще преценява кои от децата, могат да получат стипендии. Тя ще бъде съставена от представител на Център Амалипе, учител и представител на местната общност.
Необходими документи за кандидатстване са: попълнен формуляр за кандидатстване и молба-декларация по образец:, които може да изтеглите от и www.amalipe.com; служебна бележка от училището за успеха и броя извинени и неизвинени отсъствия на детето от предходната година; препоръка от преподавател или неправителствена организация; бележка от социално подпомагане, бюро по труда (ако родителите са безработни), бележка за доходите на родителите (ако работят) или друг документ, доказващ социално-икономическия статус.
Крайният срок за кандидатстване за подпомагане е 10 юли 2012 година.
Формулярът и придружаващите документи може да изпращайте на amalipe_student@abv.bg, както и на МЕДТ "Амалипе", гр. Велико Търново, п.к. 113, за Програма за подкрепа на ученици в гимназиална степен. Телефон за контакт: 062/600-224 или 0884 857 578.