На 28.10.2012 г. бе открит Център за социална интеграция и рехабилитация на деца с увреждания в гр. Етрополе и бе проведена Заключителна пресконференция по проект „Адекватни социални услуги в ефективен тандем” по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия.

 На събитието присъстваха представители на партньора по проекта - община Бела Паланка: г-н Драган Живкович – Зам.–кмет, г-н Александър Пейчич - Зам. Председател на Общинския съвет и г-жа Биляна Миленкович – Началник на звено „Проекти”.
Съвместната работа по проекти между двете общини стартира през 2009 г. с подготовката на 2 проекта, които бяха одобрени и реализирани. В началото на 2010 г. това сътрудничество и приятелството на двете общини бе затвърдено от Споразумение за побратимяване. През 2012 г. предстои стартирането на нови 2 одобрени проекти – за културно сътрудничество и за облагородяване на паркове и спортни бази.
Проект „Адекватни социални услуги в ефективен тандем” е реализиран през 2011-2012 г. в продължение на 15 месеца. Общата стойност на проекта е 369 289, 56 евро, от които 256 737, 35 евро- за Община Етрополе.
Основната цел на проекта е създаването на устойчиво партньорство между община Етрополе и община Бела Паланка с цел развитие и предоставяне на социални услуги в общността, чрез инвестиране в създаването на центрове за хора в неравностойно положение в двете общини, създаване на съвместна стратегия за социалните услуги в двете общини и провеждане на съвместни обучения и обмен на опит между социални работници и служители.. 
В рамките на проекта успешно са реализирани следните дейности:
- Разработена е обща стратегия за развитие на социалните услуги в двете общини и е създадена мрежа за сътрудничество между социалните работници;
- Изграден е Център за социална интеграция и рехабилитация на деца с увреждания в гр. Етрополе. Центърът е с капацитет 34 деца и ще предоставя следните видове услуги: социална интеграция, работа с роднини, организиране на свободното време,  двигателна, логопедична, психологична и  социална рехабилитация, трудотерапия, арттерапия и музикотерапия;
- Изграден е Дневен център за възрастни хора в гр. Бела Паланка. Центърът е с капацитет 45 души и ще предоставя следните видове услуги: медицински и парамедициснски грижи, трудотерапия, организиране и провеждане на комплексна рехабилитационна програма и индивидуални рехабилитационни процедури, предоставяне на храна за възрастните хора и организиране на мероприятия като честване на празници, екскурзии и  срещи с интересни личности.
Проведени са съвместни обучения с цел повишаване на компетентността на бъдещия персонал, който ще работи в двата дневни центъра, и обмяна на опит с оглед на това, че  Община Етрополе вече разполага с функциониращ Дом за стари хора, а в Община Бела Паланка има действащ Център за деца с увреждания.
Проектът „Адекватни социални услуги в ефективен тандем” допринася за постигането на една от главните цели на Община Етрополе за развитие на всеобхватни и ефективни социални услуги.
Текст: Ивайло Иванов – Гл. Експерт ПИП