ДО:
ВСИЧКИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на обзавеждане, оборудване и асансьор за Дом за стари хора – гр. Етрополе по 3 /три/ обособени позиции: Обособена Позиция № 1: Доставка и монтаж на Обзавеждане. Обособена Позиция № 2: Доставка и монтаж Оборудване. Обособена Позиция № 3: Доставка, монтаж и узаконяване на Асансьор.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,        
Във връзка с провеждането на цитираната открита процедура, Ви уведомяваме, че е допусната фактическа грешка в изписването на банкова сметка по чл. 7.1.1 „Гаранция за участие” и чл. 7.2.1. „Гаранция за изпълнение на договора”.
Посочената банкова сметка в чл. 7.1.1. и чл. 7.2.1. в Документацията за участие „IBAN: BG30CECB97908443120300; BIC CECBBGSF” да се чете „IBAN: BG17CECB97903343120300; BIC CECBBGSF”.

ВЕНЕТА ГЕРГОВА - заместник-кмет на Община Етрополе