Заявленията за издаване на разрешения за провеждане на допълнително обучение за частично възстановяване на контролни точки вече ще се подават в структурните звена на „Пътна полиция” в столичната и областните дирекции на МВР


От 4 февруари влиза в сила Наредба № Із-2539/17.12.2012 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, както и списъка на нарушенията, при извършването на които се отнемат контролни точки. Документът регламентира и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, съобщават от ГД „Национална полиция“.


Наредбата е обнародвана в Държавен вестник, бр. 1 от 4 януари 2013 г. и е приета в изпълнение на мерките, заложени в Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, приет на заседание на Министерския съвет на 8 октомври миналата година.
На базата на обстоен анализ в новата наредба е редуциран броят на нарушенията, за които се отнемат контролни точни. Акцентът е поставен върху онези нарушения, които в най-голяма степен влияят пряко върху безопасността на движението - шофирането след употреба на алкохол, особено ако нарушението е повторно; превишаване на скоростта с над 50 км/ч; управление на спряно от движение МПС и др.


Новите моменти в наредбата са съобразени с промените в ЗДвП и са свързани с отнемането на контролни точки при неспазване на изискванията за превозване на деца и неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека.
С тези промени се цели дисциплинирането на онези водачи, които пряко застрашават живота и здравето на другите участници в движението.


Съгласно наредбата на водач, който притежава т.нар. „златен талон”, няма да се отнемат контролни точки при налагане на назание за нарушение, освен за употреба на алкохол.


С влизането в сила на новата наредба се облекчава режимът за издаване на разрешения за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за възстановяване на отнети контролни точки. Заявленията и придружаващите ги документи ще се приемат в структурните звена на „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР по адрес на учебния кабинет, където ще се провежда обучението, а не в Главна дирекция „Национална полиция”.


Готовите разрешения ще се получават в Главна дирекция „Национална полиция” от управителите на учебни форми или упълномощени от тях лица. Те ще бъдат издавани за срок от 5 години, вместо за досешния 2-годишен срок. Разрешенията по подадени заявления след обнародване на Наредбата /04.01.2013 г./ също ще бъдат с 5-годишен срок.
Предстои регистърът с издадените разрешения да бъде публикуван на интернет-страницата на ГДНП.


С влизането в сила на Наредба № Із-2539/2012 г. се отменят досегашните Наредба № Iз-1959/27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията, за които се отнемат (ДВ, бр. 4 от 15 януари 2008 г.) и Наредба № I-13/12.02.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на отнети контролни точки (ДВ, бр. 20 от 04 март 2003 г.).