По проект "Старт в администрацията" от ОП "Развитие на човешките ресурси" се набират заявления на младежи, които желаят да стажуват в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на здравеопазването (МЗ) или второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването. Условията за кандидатстване:
Условията, на които трябва да отговарят кандидатите, са: да не навършили 29 години до15.02.2013 г. включително; да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място; да бъдат регистрирани в дирекция „Бюро по труда” като безработни, заети или учащи, с изключение на учащи в редовна форма на обучение; да не притежават повече от 3 години общ трудов стаж към датата на включване в стажа; да не са преминали стаж при същия работодател при предходно стажуване.
Срок за кандидатстване - 15.02.2013г.


Във връзка със стартиране на проекти ESF-1109-01-07014 „Строим нашето бъдеще”и ESF-1109-01-07013 „Нова професия, нова работа, по-добър живот” по схема „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград информира за открита процедура за подбор на представители на целевата група. Право да кандидатстват имат младежи до 29 години, неактивни лица (включват се след регистрация в ДБТ). Да имат начален етап на основното образование или успешно завършен курс по ограмотяване, 7 клас или основно образование


Заявления за кандидатстване се подават до 28.02.2013г. в Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград и филиалите й в Етрополе и Правец.


Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград обяви и оферти за работа в Израел и Испания.  


По първата се набират професионални строителни работници за временна работа - кофражисти, арматуристи, керамични облицовки по подове и стени, мазилки
Кандидатите за работа трябва да отговарят на следните условия: да са граждани на Република България; да са на възраст между 25 и 50 години; да не са работили до момента в Израел; да са медицински и физически подходящи за работа в строителния сектор при израелските климатични условия; да нямат криминално досие; Да нямат роднини от първа степен, работещи в Израел. 


По втората се набират 181 работници за бране на ягоди, малини и боровинки  в стопанствата в Лусена дел Пуерто, провинция Уелва - Испания, търсят да назначат 181 броя „селскостопански работници”- за бране на ягоди, малини и боровинки. Кандидатите за работа трябва да имат опит в полската работа, да са физически здрави, да са на възраст между 18 и 45 години.
Срок за кандидатстване - 18.02.2013г.