Ръководствата на дружествата от Групата на ЧЕЗ - България и синдикалните организации подписаха декларация, в която се казва:


Днес, 20.02.2013 г. в гр. София, вземайки предвид необоснованите обвинения и нападки в последните дни срещу работниците и служителите от дружествата на ГРУПАТА ЧЕЗ в Република България, както и осъществените прояви на насилие и опитите за посегателство върху тях, с цел възпрепятстване на изпълнението на техните служебни задължения, свързани с доставянето на ел. енергия до над 2 милиона клиенти на територията на Западна България, ръководствата на дружествата и синдикалните организации от ГРУПАТА ЧЕЗ в Република България, подписаха настоящата декларация, с която отправят своя общ апел към всички български граждани и компетентните български държавни органи за осигуряване на нормални и безопасни условия на труд, без наличие на заплахи и/или опити за посегателство върху техния живот и здраве, и/или имущество за изпълнението на техните високорискови служебни задължения и отговорности към обществото, свързани с доставката и разпределението на ел. енергия.
Ръководствата на дружествата и синдикалните организации, като представители на над 3800 работници и служители, декларират, че ще продължат да изпълняват ежедневните си служебни си задължения, с висок професионализъм, честно и почтено полагайки всички усилия за недопускане на непрофесионални действия по отношение на потребителите на ел. енергия като проявяваме съпричастност и разбиране към тези наши клиенти, които са в невъзможност да заплащат консумираната от тях ел.енергия.
Ръководствата на дружествата и синдикалните организация, като представители на над 3800 работници и служители, декларират, че със своята трудова дисциплина, професионална етика и отношение към клиентите, ще продължат да работят за доброто име и репутация на ГРУПАТА ЧЕЗ пред неговите потребители, търговски партньори и обществото като цяло.
Обръщаме се към гражданите на Република България да се въздържат от прояви на агресия към работниците и служителите на ГРУПАТА ЧЕЗ в България, които като част от българското общество също са потърпевши от икономическата криза.