Община Ботевград подготви програма за работа с ромското население за периода 2008 – 2011 година. Тя ще бъде предложена за обсъждане и гласуване на предстоящото заседание на ОбС.

Основните цели за постигане, включени в програмата, са три: равен достъп до качествено образование, здравеопазване и култура на децата и учениците; териториално устройство на ромските квартали и решаване на жилищни проблеми , реда и сигурността и насърчаване на трудовата заетост и повишаване конкурентноспособността на ромите.

Към всяка от целите са набелязани и конкретни задачи за изпълнение през съответния период. Ето и по-важните от тях:  в условията на делегирани бюджети да се предвидят часове при целодневна организация на учебния ден в училищата с преобладаващ брой ромски ученици; да бъде осигурен автобусен превоз на децата до учебните звена извън ромския квартал в Ботевград; да се направят постъпки пред ръководството на Международното висше бизнес училище за прием на младежи от ромски произход; ежегодно в програмите за организиране и провеждане на празници да се предвиждат средства за отбелязване на ромски празници; да се внесе предложение в ОбС за отпускане на средства за функциониране на футболен клуб “Светкавица”; провеждане на беседи и лекции с ромите по въпроси за семейното планиране; ежегодно планиране на средства в общинския бюджет за благоустрояване и подобряване жизнената среда в ромския квартал в Ботевград и селата; изграждане на жилищен блок за ромите; възстановяване на стадиона в ромския квартал в града; назначаване на на подходящи служители – роми в РПУ – Ботевград; Чрез военния отдел в общината да се издирят и регистрират младежи, желаещи да участват в центровете за обучение на строители в София; да се окаже пълно съдействие относно предоставяне на свободни земеделски земи за обработване от желаещите представители на ромското население; да се създаде неправителствена ромска организация, която да участва в изготвянето и реализирането на проекти  и др.

Програмата за работа с ромското население е продължение на предприетите мерки от община Ботевград за реализиране на международната инициатива “Десетилетие на ромското включване -2005 – 2015 година”.