На сесията, която ще се проведе на 30 май, кметът Георги Георгиев ще предложи на ОбС да вземе следните решения: в дирекция „Административно обслужване и социални дейности” да се създаде нов отдел „Образование, култура и спорт” с три щатни бройки, както следва: началник отдел „Образование, култура и спорт”, главен експерт „Образование и вероизповедания” и главен експерт „Физическа култура и спорт”; в дирекция „Административно обслужване и социални дейности се съкращава длъжността „Главен експерт по образование”; в длъжностите „Главен експерт по култура и вероизповедания” и „Главен експерт по физическа култура и спорт” преминават от дирекция „Административно обслужване и социални дейности” в новия отдел.
Промяната в структурата на персонала в общинската администрация се налага във връзка със спазване на изискванията на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията. Това е мотивът, посочен в докладната на кмета.
Ако ОбС гласува „за”, промените ще влязат в сила от 1 юни 2013 год.