Краят на март 2009 г. е последният срок за предаване в РИОСВ - София на годишните отчети на фирмите използващи озоноразрушаващи вещества. Този ангажимент е свързан с изискванията на Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой. Най-често използваните от тях са различни фреони /съдържат се в климатични инсталации/, халони /използват се при пожарогасителите/, т.нар. флуорирани парникови газове / в хладилните инсталации/, метил бромид и др.

Всички фирми, които използват хладилни и климатични инсталации, са задължени да водят оперативен дневник за количеството, произхода и вида на хладилния агент, както и за извършените ремонтни дейности по поддръжка на инсталациите.  Дневникът се представя при извършване на проверка от контролния орган.

През 2008 г. са проверени 16 инсталации. При направените проверки не са установени нарушения според действащото законодателство.