Може да се каже, че вчерашната сесия премина при спокойна обстановка и решенията се взимаха след съответни обсъждания. Предложенията не се деляха на „наши” и „ваши”. Приемаха се разумните предложения, без оглед на това от коя страна се поставят.
По-оспорвана беше първа точка, която съдържаше питане от групата съветници на БСП  относно изпълнението на "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе" в района на площад "Малки пазар".
Отговор даде  заместник-кмета Венета Гергова, която съобщи, че общината осъществява  количествен и качествен контрол. Има и сформирана комисия с оглед изпълнението на тези задачи, на която тя е председател.
След възраженията на Боряна Керемидска, Владимир Александров, който поиска да му се предоставят сертификатите на лабораториите и на Пенко Нинов, думата беше дадена на представители на фирмите-изпълнителкии за по-подробна информация по разглежданите въпроси.
Другият въпрос, която породи дебати, беше актуализацията на бюджета. В крайна сметка тя беше приета с 10 „за”, 4 „против” и 2 „въздържал се”.
Съветниците гласуваха за еднократно финансово стимулиране на Цветомира Димова Димитрова, ученичка от ОУ ”Г. Бенковски” - с. Малки Искър, за насърчаване на творческите заложби и потребности в областта на образованието, науката и културата в размер на 195 лева.
Беше предоставена парична помощ на Александър Николов Александров от гр.Етрополе от бюджета на Общинска администрация – Етрополе. Детето е в тежко здравословно и финансово състояние. Има тежко вродено заболяване  и за по-малко от една година са му направили две скъпо струващи операции. За подпомагане на лечението, съветниците решиха да му се отпуснат 3000 лева, вместо предложените първоначално 2000 лева.
На сесията присъстваха 16, от общо 17 общински съветника, като отсъстваше Пламен Иванов. Предложенията от името на общината внесе заместник-кмета Венета Гергова.