Вчерашното, на 28 октомври, 12-то редовно заседание на Общинския съвет започна в 14:00 часа с 15 съветника. Отсъстваха Мила Манчева и Пламен Иванов от групата на БСП.
Промени имаше и в първоначално обявения дневен ред, като бяха извадени от разглеждане първите три точки. Беше прибавена нова точка, касаеща създаването на комисия, която да изготви списъка от 25 човека за съдебни заседатели. 
Разглеждането на четвърта точка предизвика  очакваните дебати. След изказаното становище на бюджетната комисия, че подкрепя направеното предложение за актуализация на бюджета,  последваха възраженията от страна на съветниците от групата на БСП. Оспориха  допълнителните средства, които трябва да се вложат в проекта за реконструкцията на спортен комплекс "Чавдар", които възлизат на 626 хиляди лева. Това наложи да се даде думата на Венета Гергова-заместник-кмет на Общината да пояснени защо е необходимо допълнителното финансиране: появилите се свлачища, изграждане на напоителна система, затревяване на стадиона, изграждане на трафопост.
В рамките на разглеждане на тази точка бяха и поставените от Владимир Александров от групата на БСП въпроси, касаещи уличното осветление в кв. "8" и кв. "13", скитащите бездомни кучета, обособени незаконни тържища, непочистените клони от първия снеговалеж и др. подобни. Прие се, че въпросите не касаят разглежданата тема, поради което не бяха поставени на допълнително разглеждане и останаха без решение.
В крайна сметка, се прие основното предложение за актуализация на бюджета, като 4-ма от общинските съветници от групата на БСП гласуваха „против”, Милчо Цацов гласува „въздържал се”, а останалите 10 бяха „за” предложения проект за решение.
Не по-малко бяха и дебатите по другата, пета точка, касаеща реконструкцията и модернизацията на централния площад на Етрополе. С 14 „за” и един „въздържал се”, сесията прие предложението за издаването на запис на заповед от кмета на Общината в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 195 293.10 лева.
По следващата точка, сесията не прие предложението на Милчо Цацов да се обяви за свободно мястото за управител на „Медицински център І – Етрополе ЕООД” поради изтичане договора на досегашния управител д-р Цено Глогов.
В крайна сметка сесията реши да удължи за още три години договора на д-р Цено Глогов за управление на “Медицински център I – Етрополе” ЕООД.
По останалите точки от дневния ред нямаше някакви съществени дебати и направените предложения за решения бяха приети.
Съветниците отпуснаха еднократна финансова помощ от 800 лева за лечение на Борислав  Ценов Борисов от с. Малки Искър.