ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕТРОПОЛЕ
Г-Н ХРИСТО АНДРЕЕВ ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ИНЖ. БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ


ПИТАНЕ
от групата общински съветници от листата на БСП ГОСПОДИН КМЕТ,
През настоящата година започна изпълнението на „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе".
Наблюденията на гражданите при изпълнение на дейностите по посочения проект им дават основание да сигнализират за нередности в технологията при реконструкцията на ВиК-мрежата в западната част на гр. Етрополе (в района на площад „М. пазар"):
1. Монтирането на водопроводните и канализационните тръби се извършва директно върху дъното на изкопа, без необходимата подложка от инертен материал.
2. Засипването се осъществява с изкопаната скална маса, която не съответства на нормативните изисквания.
3. Не се спазва необходимото уплътняване чрез валиране на съответните пластове.
С оглед на изложеното, съгласно чл. 64, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, поставяме следните въпроси:
1. Има ли разлика между заданието и технологията на изпълнение на канализационната и водопроводна част в района на пл. „М. пазар", от една страна и от друга - в сравнение с тези на бул. „Руски" (в Централна градска част)?
2. Как община Етрополе осъществява контрол върху изпълнените досега дейности по проекта?
На основание чл. 64, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински, съвет Етрополе искаме отговорите на въпросите да ни бъдат предоставени устно на първото заседание на Общински, съвет- Етрополе.
С уважение: /подписали/
Общински съветници Боряна Керемидска, Пламен Иванов, Мила Манчева, Владимир Александров, Пенко Нинов, Давид Давидов