Общинският съвет изпълни заповед на областния управител за отменя на свое решение за допълване на Програмата за разпореждане и управление на имоти – общинска собственост с  1163 декара /477 имота/ земеделска земя в селата Скравена, Литаково, Врачеш и Радотина. Мотивът за връщане на решението е, че общината не е съставила актове за общинска собственост, с които да удостовери, че е собственик на въпросните имоти.
По време на дискусията на тази точка от дневния ред адв. Стоян Стоянов каза, че върнатото решение има подготвителен характер. „По своята същност Върховният административен съд казва, че тези решения нямат силата на административен акт, защото са подготвителни. А при самата разпоредителна сделка, която идва вече с последващо решение, когато имотите, включени в списъка, започнат да се продават, тогава задължително следва да присъстват всички тези необходими документи. Протоколът по чл.19 има доказателствената сила за собственост върху имотите. Актът за общинска собственост няма доказателствена сила, той има единствено конститутивно действие. Така че актът за частна общинска собственост въобще не е нужен на областта и не е нужен при това решение, което включва имотите в списъка”, обясни адв.Стоянов. В допълнение кметът Георгиев заяви, че общината може да оспори пред съда заповедта за връщане на решението, но това ще бъде излишна загуба на време. 
Да припомним, че предложението за допълване на Програмата за разпореждане и управление на имоти – общинска собственост бе внесено за гласуване на заседанието на ОбС, което се проведе на 26 септември. „За” гласуваха 22-ма съветници, 4-ма бяха против, 1 се въздържа и 1 не участва в гласуването. По време на обсъждането тогава Иван Гавалюгов поиска да се разясни дали земите могат да бъдат директно продавани, или първо трябва да се актуват като частна общинска собственост, след което да бъдат включени в Програмата. Кметът уточни, че на следваща сесия ще бъде внесено предложение за продажба на имотите. Дотогава всички земи ще бъдат актувани. „Законодателството не ни забранява да ги включим в Програмата, но ни забранява да продаваме без да са актувани като частна общинска собственост”, каза Георги Георгиев. ОбС взе решение за застраховане на 24 имота – частна общинска собственост. Сред тях са Исторически музей - Ботевград, Обреден дом, сградата на бившия пионерски дом, сградата на доболничната помощ и други. Компанията, която ще направи застраховките, ще бъде избрана чрез процедура за възлагане на обществена поръчка. Кметът Георги Георгиев заяви, че няма нищо против в комисията по избора на застраховател да участват съветници, предложени от ОбС.
В гласуването на това предложение не участваха Иван Начев и Цветан Цолов, които са представители на застрахователни дружества в Ботевград.Съветниците подкрепиха предложението да бъдат извършени необходимите вътрешни компенсирани промени в рамките на определените капиталови разходи, финансирани със средства от целевата субсидия. Сумата от 33 250 лева, предвидена за ремонтни дейности в сградата на общинската администрация, ще бъде пренасочена за изграждане на ротонда и околно пространство в централна градска част „Форум”.


Местните депутати подкрепиха докладната на кмета Георгиев за отпускане на финансови средства до 1000 лева за ремонтни дейности в закрития плувен комплекс. Парите ще бъдат осигурени от собствени приходи на общината.