През месец септември Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев” – Ботевград кандидатства и спечели проект  "Българо-сръбска мрежа за иновативно образование", който се реализира от сдружение "Свободен младежки център" – Видин в партньорство с Отворен клуб – Ниш в граничния район. Проектът обхващаш областите Видин, Монтана, София област, Перник и Кюстендил, от българска страна, а от сръбска – окръзите Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пциня.
Общата цел на проекта е насърчаване на сътрудничеството между България и Сърбия за модернизиране на образованието, което да допринесе за интеграцията и социално-икономическото развитие на българо-сръбския граничен регион.
Специфичните цели на проекта са: консолидиране на мотивираните професионалисти от образователните системи на двете страни, като се изгради устойчива трансгранична мрежа; създаване на благоприятна среда за сътрудничество и развитие на средното образование посредством обмяна на добри практики и иновации в областта на обучението и образованието; насърчаване създаването на контакти между професионалистите в областта на образованието и неговите структури от двете страни на границата.


Учителите Милена Андонова и Диана Къндева участваха с разработки по проекта и бяха одобрени, заедно с още няколко техни колеги от страната.


В периода 25-26 октомври 2013 се проведе  двудневен трансграничен форум "Иновации и добри практики в училищното образование" в  гр. Зайчар –Сърбия. Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев”, с представител Милена Андонова, се представи с доклад “Работата по проекти като иновативен модел в образованието и добра практика за учители и ученици“. Иновацията е резултат от творчески процес във вид на нова продукция /техника, технология, метод и т.н./, от една страна, и процес на внедряване на нови изделия, елементи, подходи, и принципи - от друга страна. Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев” – обединява и двете. Реално създава предпоставка за развитието на технологични, икономически, организационни и езикови знания и умения, които учениците могат да използват, усъвършенствайки предприемачески компетентности, което на следващ етап би им донесло успешно реализиране и развитие на пазара на труда. Дава равен шанс на всеки, постига интегриране на ученици от ромски произход, на учуници в неравностойно положение  и със специални образователни потребности.


„Срещата премина ползотворно. Колегите обмениха доста идеи за това как даден урок да се направи по-интересен за учениците, а материалът да бъде поднесен по достъпен начин, като се използват нови иновативни подходи не само в класните стаи, а и извън тях“ – сподели Андонова.
През месец ноември ще се проведе следващата среща по проекта, на която Диана Къндева ще представи своя доклад.