Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за хазарта. Вносител на законопроекта е депутатът от ДПС Йордан Цонев и група народни представители. Дебатите по промените бяха проведени миналата седмица, но гласуването беше отложено за днес. В гласуването участваха 191 народни представители, от които 110 бяха „за”, 79 бяха „против”, а двама се въздържаха. Промените имат за цел усъвършенстване режима на лицензиране и данъчно облагане на хазартната дейност. За правото да се осъществява хазартна дейност на територията на Република България се предвижда такса, която се определя по един и същи начин за всички местни и чуждестранни лица, получили лиценз за хазартна дейност. Във връзка със събирането на таксата проектът предвижда имуществена санкция, в случаите когато за дължимата такса не е подадена справка в законоустановените срокове. С проекта се предвижда изискванията към организирането на онлайн залагания да важат за всеки вид хазартни игри, които Законът за хазарта предвижда да бъдат организирани онлайн, тъй като онлайн хазарта не е отделен вид хазартна игра, а способ за провеждане на хазартната игра. В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона се предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и в Закона за корпоративното подоходно облагане. Предвижда се въвеждане на санкции за организиране на хазартни игри онлайн без притежаването на издаден лиценз.