Регионалният инспекторат по образование /РИО/ обяви конкурс за директори на шест учебни заведения в Софийска област. Сред тях е и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” –с.Скравена. През миналата година също се проведе конкурс за директорското място на учебното заведение. Поводът бе, че сегашният директор Мария Пеева се пенсионира. Тя обаче остане  на поста, тъй като кандидатите за длъжността не успяха да се преборят за класиране в конкурса.  
Изискванията към претендентите за директорското място са: да са български граждани; да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от ЗНП – да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците; да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им провоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред; да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър” или „магистър”; да имат придобита професионална квалификация „учител” или педагогическа правоспособност; да притежават специалност по дипломата за висше образование, позволяваща им за изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа като директор; да имат не по-малко от три години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж; да притежават компютърна грамотност. Ползването на чужд език е предимство.
Конкурсът ще се проведе в три етап: допускане по документи; писмен изпит – тест; интервю. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността „директор” на общинско училище.
Срокът за подаване на документи за участие в конкурса изтече на 9-ти декември. Имената на кандидатите ще станат известни утре, съобщиха от Регионалния инспекторат по образование - София област.