Информация за развитие на спорта в община Ботевград бе най-дълго и разгорещено обсъжданата докладна на днешното заседание на Общинския съвет. Както вече споменахме, съветникът Иван Гавалюгов направи кратък анализ на внесената от Георги Георгиев информация. По-късно кметът призна, че въпреки че е вносител, не е добре запознат със съдържанието й, тъй като до вчера бил в отпуск. Така градоначалникът оправда сериозното разминаване в написаното в докладната и разясненията, които самият той даде в хода на дебата. Куриозно от процедурна гледна точка бяха направените корекции в информацията, след като тя вече бе гласувана и приета от съветниците. Според отчета за спорта за периода юли-декември 2013 г. финансови средства са отпуснати само на БК Балкан, в размер на 149 050 лв. , и на клуба по акробатика, в размер на 1500 лв. Посочено е, че за отчетния период нито един друг клуб не е получил финансова помощ от общинския бюджет. Същевременно с това обаче, кметът заяви, че изплащането на хонорари на различни треньори с общински средства е възстановено от месец септември. На реплика на Гавалюгов, че тези средства никъде не се споменават в информацията, кметът започна да чете внимателно и отсече, че има  техническа грешка и вместо 149 050 лв., отпуснати на баскетболния клуб, да се чете, че тези средства са изразходвани за „целия спорт“. Съветникът отбеляза, че в такъв случай това противоречи на изречението в докладната, в което се посочва, че нито един друг клуб не е бил финансиран с общински средства през последните шест месеца. И този проблем не притесни кмета, и той с лекота го „разреши“, като нареди това изречение просто да отпадне.


Публикуваме пълния текст на анализа на Иван Гавалюгов, който в крайна сметка не успя да го прочете докрай, тъй като не получи поисканата допълнителна минута време към регламентираните седем за изказване. Председателката  Йорданка Лалчева категорично отказа да му даде възможност да довърши. За сметка на това Георгиев обясняваше и разясняваше в типичен стил повече от четиридесет минути.


Кой направи разпределението на средствата за спорта и по какъв критерий? Комисията по спорта не е взимала никакво участие в това разпределение.


При актуализацията на бюджета през юли, когато бяха гласувани нови 200 хил. лв за спорт, кметът категорично се противопостави на предложение на общински съветник за гласуване на точка за разпределение на тези средства по видове спорт, както и тяхното изплащане да става пропорционално на осигурените средства,  за да няма клубове, останали без никакво финансиране поради липса на достатъчно средства, както обикновено се случва. Тогава кметът заяви категорично, че няма да отпусне и един лев за спорт, докато не бъде открита новата спортна зала. Оказва се, че въпреки заканата средствата все пак са отпуснати. Което генерално погледнато е добре, но показва, че не рядко думата на кмета няма тежест, дори за самия него.


Отпуснатите 149 хил лв. на БК Балкан знае ли някой как са изразходвани ? Колко са за мъжкия отбор и колко за школата? Защо е съкратен щата на треньорите в школата от пет на три бройки? Вижда се, че средства за клуба има отпуснати достатъчно. Като резултат от съкращаването на треньорите в клуба за първи път от много години няма подготвителни групи по баскетбол за деца първи и втори клас и причината е недостатъчният брой на треньорите в клуба.  Парадокс: пари има – треньори не.  И съответно една не малка група деца, и то най-малките, са лишени от възможността да се занимават организирано със спорт №1 в Ботевград. От началото на настоящия сезон от школата на клуба бе освободен един треньор, а друг бе принуден да напусне, и то млад и перспективен треньор, станал два пъти шампион и веднъж вицешампион за трите години като треньор в клуба.


Какво означава „бяха осигурени спонсори с решаващото съдействие на общината..."? Според посочените проценти от клубния бюджет осигуреното  финансиране от спонсори на баскетболния клуб е около 200 хил. лв. само за периода  август-декември. Каква е обратната страна на монетата на това спонсориране с т.нар. „решаващо съдействие” на общината? Това звучи или като изнудване, или като сделка. Ако е изнудване, повече от ясно е, че е недопустимо. Ако е сделка – каква е сделката, с кого и  дали тя отговаря на обществения интерес? Защо след като явно общината притежава възможността решаващо да съдейства, не е приложила уменията си и за намиране на средства и за другите спортни клубове в града, които, както сама признава в информацията, са били лишени от общинско финансиране през отчетния период, което сериозно е затруднило дейността им.


Как да разбираме написаното в отчета „общинското ръководство се опитва да подпомага спортните клубове също така, като постепенно възстанови изплащането на хонорари на треньорите, което през летните месеци беше прекратено поради липса на средства“? Ако такива хонорари отново се изплащат, защо информацията за изплатени суми по договори с треньори липсва в настоящия отчет. Какво означава „постепенно”? Ако средства за хонорари на треньори са изплащани през периода юли-декември, трябва ясно и точно да е посочено: треньор – месечен хонорар – брой месеци - обща сума за периода. Подробен отчет в това  отношение бе предоставен за първото полугодие. Ако пък не са изплащани никакви хонорари, а има само намерение за „постепенно възстановяване” на тази практика, нека се посочат аргументирано причините да не се плаща на треньорите на отделните видове спорт при положение, че бюджетът за спорт беше актуализиран с цели 200 хил. лв. в средата на годината и се вижда, че на 80 % е изпълнен към момента на отчета.


По отношение финансовото подпомагане на спортните клубове този отчет показва едно крайно несправедливо разпределение на средствата за спорт в общината. Въпреки че безспорно е спорт №1 , но не и единствен, баскетболният клуб е получил на практика цялата общинска субсидия за спорт за второто полугодие. От своя страна огромната част от тези средства са отишли за нуждите на представителния мъжки отбор на Балкан. И една доста скромна, с оглед декларираните намерения за възходящо развитие, сума за детско-юношеската школа, където, както вече споменах, дори бе намален треньорският щат и се закриха две подготвителни групи. Според направения отчет, а и в действителност, за отчетния период, а и през цялата изминаваща 2013-та година, община Ботевград, не организира нито едно състезание, нито един детски или ученически турнир с масово участие. Т.е. въпреки осигурените не малко средства за спорт от собствени приходи на общинския бюджет, нито лев от тях не е изразходван за организирането и провеждането на масови спортни мероприятия, което всъщност би трябвало да е от основните приоритети при плануването и изразходването на общинските средства. Огромната несправедливост и ясно очертаната разделителна линия между баскетболния клуб и всички останали клубове при разпределението на общинските средства за спорт много точно се изразява в две от констатациите в отчета. Цитирам: „…горепосочените средства осигуриха отлични условия и спокойствие за работата на треньори и състезатели в баскетболния клуб...”, и като контрапункт „...останалите спортни клубове през периода юли-декември 2013г. не са получавали пряка финансова помощ от общинския бюджет, което естествено сериозно затруднява тяхната дейност.” Верни констатации, които пораждат само един въпрос: "Защо е направено това несправедливо разпределение на средствата?".


В отчета се отбелязва и коментира състоянието и развитието на общинската спортна база. Тя нееднократно е била обект на коментари и оценки. Съвсем накратко ще ги определя по следния начин: на добро ниво – плувния комплекс и залата за акробатика, тенис кортовете, може би и ледената пързалка, доколкото не се намира реален аналог на подобно съоръжение; в прилично състояние, но с не малко забележки – откритият плувен комплекс, спортната зала; останалите – като за мъртвец, или добро или нищо. Ще посоча само неточно предоставената информация, в която се отбелязва, че двата спортни комплекса се издържат изцяло със средства, осигурени от общината. Средствата за издръжка на спортно-тренировъчния комплекс „Балкан“ и на ученическия спортен комплекс „Васил Левски“ се осигуряват по решение на Общинския съвет от резерва на делегирания бюджет за образование, който е с национално финансиране.


Ще завърша с информацията за новата спортна зала. Безспорно това е един голям и значим за нашата община проект, който надявам се в близко време да бъде напълно завършен. Въпреки че не малко хора изказват съмнения относно необходимостта и целесъобразността на изграждането на такова голямо многофункционално спортно съоръжение в такъв малък град, считам че новата зала има потенциал да се превърне в истински център на спортния живот не само в Ботевград. Надявам се тя да стане една от най-използваните и посещавани спортни зали в България. Разбира се, ключова предпоставка за това е доброто и професионално управление. Ако тази зала се изгради, и най-вече ако  се  управлява така, че в нея да спортуват колкото се може повече деца, а тя разполага с нужното пространство, тя ще осмисли съществуването си и щe оправдаe напълно вложените немалко общински средства за изграждане й. Големият й капацитет я прави доста привлекателна за провеждането на състезания от всякакъв ранг и при един добър мениджмънт тази зала може да покрива голяма част от експлоатационните си разходи. А защо не и да носи печалба. Залата е пред завършване. За мен не е от толкова голямо значение дали това ще стане след един, или след шест месеца. Важното е да се изгради съгласно всички строителните стандарти и да се спазят всички необходими процедури, независимо колко време ще отнеме. И тук идва актуалният въпрос. Въпросът, който все по-често ще се задава, е: "Колко ще бъдат експлоатационните разходи на този обект?". При всеки сериозен проект това е заложено и изчислено още при проектирането, така че тази сума би трябвало с относителна точност да е известна. Колко би струвала издръжката на спортната зала – обслужващ и поддържащ персонал, режийни разходи. Тази сума трябва да е известна за да бъде заложена в бюджета на Общината за 2014-та година.


Ето и въпросите, предоставени на кмета Георгиев, на които той не пожела да отговори, оправдавайки се с неспазена процедура:


1. Кой направи разпределението на средствата за спорта и по какъв критерий?


2. Колко от тези 149 хил. лв. са изразходвани за професионалния мъжки отбор на Балкан и колко за детско-юношеската школа?  (Все пак това са общински средства и трябва да има пълна яснота за какво се изразходват, а и волята на дарителя или финансиращата организация е определяща в това отношение.)


3. Въпреки че на практика цялата субсидия отива в баскетболния клуб, защо се допуска драстично намаляване на треньорския състав в школата и закриването на две подготвителни групи – първи и втори клас? ( Общинското ръководство определя развитието на  баскетболния клуб като особено важно и показателно за цялостното развитие на града, а на практика в клуба има недостиг на треньори.)


4. Какво се има предвид под  „решаващо съдействие на общината” при  осигуряването от спонсори на останалите 56% от бюджета за шестмесечието на баскетболния клуб, което е сума около 200 хил. лв.? Ако по-вярното тълкуване на този израз е не изнудване, а сделка, с кой и каква е тя?


5. След като притежава възможността решаващо да съдейства, защо Общината не е приложила уменията си за намиране на средства и за другите спортни клубове в града, които, както сама признава, са били лишени от общинско финансиране през отчетния период, довело до затруднения в дейността им?


6. Защо в отчета не са посочени изплатените хонорари на треньори, а ако не имало изплащане на хонорари, защо не са били осигурени средства за това от актуализирания бюджет за спорта?


7. Какви се очаква да бъдат месечните експлоатационни разходи (или годишната издръжка) на новата спортна зала и предвиждат ли се тези средства в новия общински бюджет?