Националният център по обществено здраве и анализи,  съвместно  с италианската Национална асоциация за борба с раковите заболявания (ANVOLT), за 18-ти пореден път организира международен конкурс за детска рисунка против тютюнопушенето. Целта на конкурса  е децата  от най-ранна възраст да бъдат мотивирани за здравословно поведение “без тютюнев дим”. Право да участват в конкурса „Не на цигарите!“ 2014 г. имат деца на възраст от 5 до 11 години от цялата страна. Крайният срок за изпращане на рисунките е 05.05.2014г. в Националния център по обществено здраве и анализи – София, бул.”Академик Иван Гешов”15. Голямата награда е екскурзия в Рим. Останалите отличени от журито малки художници ще получат предметни награди. Резултатите от конкурса можете да научите след 13.05.2014 г. от сайта на НЦОЗА www.ncpha.government.bg.


Награждаването на победителите ще се извърши  на церемония съпроводена с изложба, на 16 май (петък) 2014 г.
Националният център по обществено здраве и анализи проведе национално представително проучване  в 28-те региона на страната през периода декември 2012 г. – декември 2013 г. Анкетирани са 2914 родители на деца от 3 до 7-годишна възраст от случайно подбрани детски градини. Анализът на резултатите показва, че всяко 5-то от десет деца (57.5%) е изложено на пасивно тютюнопушене в дома си. Пушат 45.7% от бащите и 39.0% от майките. Само 42.5% от децата живеят в дом без тютюнев дим. Включвайки, обаче и индикатора „тютюнопушене на други възрастни” (баба, дядо и роднини пушачи), относителният дял на тези домове намалява до 39%. Преобладават случаите с един пушач (съответно 32% и 31%). Двамата родители пушат в една четвърт от случаите, а с 3-5 пушачи са 5% от семействата. Най много са родителите-пушачи в Силистра (81.9%) и Добрич (78.1%), Враца (76.7%) и Видин (72.1%), а най-малко в София област (40.7%), Ямбол (41.6%), София-град (43.5%) и Бургас (43.7%). Отчита се  намаление на броя на застрашените деца в сравнение с проучванията в предходните 2002 г. и 2008 г., съответно с 14% и 11%.
Резултатите от проучването на нивото на образование на родителите и връзката му с тютюнопушенето, сочат определени статистически значими разлики между родителите  пушачи и непушачи. От получените данни се вижда, че преобладаващата част от пушачите са със средно или средно специално образование. За разлика от тях, повече от половината родители - непушачи са с висше образование. Резултатите от проучването показват някои различия в разбирания и практики на родителите от двете групи, посредством които, чрез формирането на здравни нагласи и навици у децата, повлияват върху тяхното здраве и развитие. Сравнително по-често родителите-пушачи посочват като приоритет професионалните си задължения (в 45,4%), по-рядко отделят време за грижи за здравето (в 28,7% на 34,5% от случаите), по-рядко се занимават със спорт (27,8% срещу 31,7% при непушачите), като по-голям е и относителният дял на тези, които изобщо не спортуват (съответно 16,6% и 13,2%).


Според анализа, в 11.9% от семействата през бременността са пушили и двамата родители, в 45.4% - само бащата, а в 2.9% - само майката. Непушачи през бременността са 51,7% от семействата. Разликата по региони е значима, като най-голям е относителният дял на бащите-пушачи в Силистра (68,4%), Добрич (66,2%), Видин (64,3%), Разград (60%). Най-много майки са пушили през бременността в Търговище (28.2%), Стара Загора (24.2%), Монтана (20.0%) и  Видин (19.2%).
Проучването показва, че децата на майки, пушили по време на бременността са родени със 107 г. по-ниска телесна маса  в сравнение с децата на майки непушачки (3182,8 g срещу 3290,0). Най-ниски стойности са установени в случаите, когато майката е пушила през цялата бременност над 10 цигари дневно – 2761 g. Анализът показва, че  бременността и раждането на детето са фактор, позитивно повлияващ нагласите на майката към пасивното  тютюнопушене.
Все още голяма част от родителите омаловажават риска от пасивното тютюнопушене за здравето на детето, като продължават да пушат в негово присъствие или в  помещения, в които „то прекарва най-малко време“. Образованието на родителите и възрастта на майката са фактори, влияещи на това поведение. Родителите все още нямат достатъчно здравни знания за риска от излагането на цигарен дим и как да предпазят децата си от вредното му влияние. Най- разпространена практика за предпазване от вредното влияние на цигарения дим е „пушенето на балкона“.


От друга страна е доказано, че основната мотивация за започване на тютюнопушене при децата се определя от стремежа им да изглеждат като възрастни  - чрез подражание. От тази гледна точка, най-действен е примерът на семейството. Натискът на връстниците и примерът на групата, с която детето се идентифицира, дори без да е неин член, също водят до възприемане на тютюнопушенето като приемливо поведение при съществен процент от подрастващите.