В последния брой на вестник „Етрополски преглед” е публикувано обявление  за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител.
Конкурсът е за длъжността „Директор на дирекция „Бюджет и финанси” в Общината.
Кандидатите трябва да отговарят на условията на чл. 7, ал.1 и ал. 2 от Закона за държавния служител; да имат висше икономическо образование с минимална образователна степен-бакалавър. Да са с минимален ранг ІІІ младши и 5-годишен минимален професионален опит.
Кандидатите ще се явяват на тест и на интервю.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец до кмета на общината.
2. Декларация по образец.
3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен.
4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния
опит.
5. Други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.
Документите за участие в конкурса се подават до 17:00 часа на 30 май 2008 година в „Общинския център  за услуги и информация на гражданите” /приземния етаж на Общината/ лично от кандидатите  или от техни упълномощени представители.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват върху информационното табло в сградата на Общинска администрация.