На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет ще проведе на 17.12.2013 г. /вторник/, от 14.00 часа, в залата на Общинска администрация - втори етаж, 14-то за 2013 г. редовно заседание при следния дневен ред:
1. Питане от групата общински съветници от листата на БСП относно приетото от Общинския съвет решение Община Етрополе да ползва краткосрочен банков кредит-овърдрафт в размер на 700 000 лева за оборотни средства.
2. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне размера на местните данъци на територията на община Етрополе. Докл.: Кметът на общината
3. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба
№ 13 за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги на територията на община Етрополе. Докл.: Кметът на общината
4. Отчет на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2013 г. Докл.: Кметът на общината
5. Актуализация на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2013 г. Докл.: Кметът на общината
6. Предложение относно приемане на план-сметката за
разходите по дейностите, свързани с такса битови отпадъци. Докл.: Кметът на общината
7. Предложение относно приемане на Годишен план за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе за 2014 г. Докл.: Кметът на общината
8. Предложение относно промяна на социалната услуга „Център за социална интеграция и рехабилитация за деца с увреждания" в „Център за социална рехабилитация и интеграция" и приемането й като делегирана от държавата дейност.
9. Предложение относно увеличението на капацитета на „Дом
за стари хора" - гр. Етрополе да стане делегирана от държавата
дейност. Докл.: Кметът на общината
10. Предложение относно преминаване на социалната услуга
„Център за обществена подкрепа" като делегирана от държавата
дейност. Докл.: Кметът на общината
11. Предложение относно създаване на „Общински съвет за
сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси /ОССЕИВ. Докл.: Кметът на общината
12. Предложение относно изменение на Решение № 8 от 08.11.2011 г., протокол № 2. Докл.: Кметът на общината
13. Предложение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Етрополе за 2014 г. Докл.: Кметът на общината
14. Предложение относно допълнение на Решение № 18 от 22.03.2013 г., с което е приета Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Етрополе през 2013 г.   Докл.: Кметът на общината
15. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост, находящ се на бул. „Руски" 88, кв. 198.
Докл.: Кметът на общината
16. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи. Докл.: Кметът на общината
17. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
Докл.: Кметът на общината
18. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
Докл.: Кметът на общината
19. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
Докл.: Кметът на общината
20. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
Докл.: Кметът на общината
21. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
22. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
Докл.: Кметът на общината
23. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
Докл.: Кметът на общината
24. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
Докл.: Кметът на общината
25. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
Докл.: Кметът на общината
26. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
Докл.: Кметът на общината
27. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
Докл.: Кметът на общината
28. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
Докл.: Кметът на общината
29. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
Докл.: Кметът на общината
30. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
Докл.: Кметът на общината
31. Предложения относно предоставяне за възстановяване на земеделски земи.
Докл.: Кметът на общината
32. Предложение относно допускане изменение на действащия ПУП на гр. Етрополе в частта на кв. 15. Докл.: Кметът на общината
33. Предложение относно даване на съгласие за изработване
на проект за изменение на действащия регулационен план на ЦГЧ на гр. Етрополе в частта на УПИ /парцел/ I „За обслужващи дейности и общински пазар" и IV-450 в кв. 201. Докл.: Кметът на общината