На днешното, 8 септември, 13-то редовно заседание на Етрополския общински съвет присъстваха всичките 17 съветника.
Материалите докладва кметът Димитър Димитров.
Към предварително обявения дневен ред от 9  точки бяха прибавени още 4 допълнителни.
Преди да започне работата по утвърдения дневен ред, бяха почетени двама рожденици: председателят на Общинския съвет Марин Маринов и общинският съветник от квотата на БСП Боряна Керемидска.
Единодушно бяхя приети решенията по първите осем точки.
• Първите четири от тях се отнасят за разпореждане и управление на имоти – общинска собственост.
• С решението по пета точка Общинският съвет даде съгласието си за възмездно прехвърляне правото на собственост на кабелни електропроводни линии СрН /цитирам/: Дава съгласие да се извърши възмездно прехвърляне правото на собственост на изградени кабелни линия СрН 20кУ от ТП Изток, S0_1022 до БКТП Чавдар, S0 7174 с дължина 1860 метра и от ТП Хотела, S0_0862 до нов БКТП Чавдар, SO_7174 с дължина 1620 метра за външно електрозахранване на „Спортен комплекс Чавдар“, Подобект „Реконструкция и модернизация на спортни терени и изграждане на нови трибуни“ находящ се в УПИ IV- спортен терен, кв. 86 по ПУП на гр. Етрополе на стойност 63 336.00 лв. /шестдесет и три хиляди лева триста тридесет и шест лв./ без ДДС или 76 003.20 лв. /седемдесет и шест хиляди и три лева и двадесет стотинки/ с включен ДДС за сметка на цената на присъединяване на обекта на стойност 76 003.20 лв. /седемдесет и шест хиляди и три лева и двадесет стотинки/ с включен ДДС.
• По т.6 Общинският съвет дава съгласие за кандидатстване на Община Етрополе с проектно предложение за "Реконструкция и рехабилитация на пътищата в Община Етрополе" по проект: Реконструкция и разширение на четвъртокласната пътна мрежа.
• Беше прието и предложението по т. 7,  относно кандидатстване на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ сьгласно изискванията на Наредба № 12/2016 г. за прилагане на подмярка 7,2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби структура" от Мярка 7 „Основни услуги в обновяването на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г, с проектно предложение по обявения целеви прием с начална дата 02.09.2016 и крайна дата 03.10.2016 г. по чл.4 т.1 " строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях"
• Както и това по т. 8, относно кандидатстване на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ сьгласно изискванията на Наредба № 12/2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби структура" от Мярка 7 „Основни услуги в обновяването на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. с проектно предложение по обявения целеви прием с начална дата 02.09.2016 и крайна дата 03.10.2016 г. по чл,4 т.З " изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони.
• Възражения имаше по т.9, относно дейности по реализирането на проект
"Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания", тъй като това не е залегнало в разработената стратегия на общината, но предложението бе прието с 11 "за", 5 " против" и 1 "въздържал се".
Продължителни бяха дебатите по допълнителните точки, относно предложенията на директорите на основните училища в Етрополе, Малки Искър и Лопян за започване на новата 2016-2017 година със съответния брой маломерни паралелки до 10 и под 10 ученика в клас.
Предложението на кмета Димитър Димитров беше прието и стана решение, с което директорите могат да работят по основния документ за работата на училищата през година Списък Обр. № 1. /Списък на паралелките по училища качваме като отделен материал./


Сесията определи Владимир Петров Александров - общински съветник, за член на Областния и Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.