Губернаторът на Софийска област Росица Иванова е оспорила пред Административния съд решение №283/18.12.2015 на ОбС Ботевград , с което бе приета такса битови отпадъци за 2015 г. Искането на Областния управител е решенито да бъде обявено за нищожно, тъй като юристите й са открили сериозни нарушения на Закона  за местните данъци и такси при определяне размера на таксата, която трябва да заплащат жителите на общината. Сигналът до областната администрация е подаден от група общински съветници, които и на самото заседание на 18-ти декември мотивираха становището си, че така предложената план-сметка за определяне размера на таксата не съответства на законовите изисквания и ограничения. Основният довод на съветниците, които тогава не подкрепиха докладната, бе, че такса битови отпадъци има строго целеви характер и с нея се финансира извършването само на услугите сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, както и почистване на обществени площи.  В предложението на кмета Георгиев обаче се предвижда с приходите от тази такса да се финансират и капиталови разходи, като ремонт на улици и други, което абсолютно не се допуска от закона. Предвиждайки такива недопустими разходи в  план-сметката, на базата на която се определят необходимите средства за извършване на гореописаните услуги, се получава необосновано завишаване размера на такса „смет“ за насленението и фирмите.


Неправомерното изразходване на средства, получени от таксата за битови отпадъци, е констатирана и от одиторите на Сметната палата, които в наскоро оповестения одитен доклад са изчислили, че за 2012-та и 2013-та година целесъобразно са изразходвани едва 53 % от средствата, а останалите 47 % не са били изразходвани по предназначение, за което е сезирана и Прокуратурата.