След като извънредното заседание, което трябваше да се проведе на 9 февруари, се провали заради неявяване на съветниците от управляващото мнозинство, за понеделник – 16 февруари, от 9 часа е насрочена поредната извънредна сесия за обсъждане на тежкото финансово състояние на ВиК Бебреш. Предложението на опозицията ОбС да заседава във време, удобно за гражданите – 17 часа, не е взето предвид.


Искането за извънредно заседание на ОбС е отправено от съветниците Христо Якимов,  Филип Филипов, Иван Гавалюгов, Цеца Христова, Веселка Златева, Марияна Горгачева, Марияна Босовска, Цветелин Цветков, Цветан Цолов, Яница Иванова и Цветан Миньовски.


На заседанието на ОбС могат да присъстват всички граждани, които имат възможност и не са безразлични към съдбата на водното дружество.


Припомняме факти и констатации от информацията за състоянието на общинското ВиК дружество, предоставена на общинските съветници.


•    Признатите задължения на дружеството към 31.12.2014 са 1 056  049,66 лв. ( в тази сума не се включват оспорените задължения към НАП , съгласно ревизионния акт от есента на 2014-та, които възлизат на над 330 хил. лв )

•    Съкращенията във ВиК Бебреш в периода 01.01.2014-31.12.2014 г. са 41 бр., а изплатените обезщетения са 132 086, 58 лв.

•    Отчетените загуби на вода за 2014-та са едва 37%, а планираните за 2015-та са 47%

•    2 598 длъжника с над 100 лв. задължения са предупредени с писмени известия, а искови дела са заведени срещу 10 абоната с над 500 лв. задължения

•    монтирани са нови 218 водомера на абонати, които са заплащали на база до момента. Подменени са 600 бр. апартаментни водомерни устройства с такива, с по-висока точност на отчитане.

•    въпреки тежкото финансово състояние на дружеството, отпуснатият кредит от 200 хил. лв от Община Ботевград не е усвоен

•    всички пречиствателни станции работят с намален капацитет, поради лошо функционално състояние

•    отчетено е намаление на броя на възникналите и отстранени аварии във водопренoсната мрежа - 197 бр. през 2014 г., спрямо 230 бр. за 2013 г.

•    въпреки предприетите мерки за увеличаване на събираемостта на задълженията, положителни резултати не са постигнати, като един от посочените за основни  фактори за този проблем е " .. негативното отношение на медиите в Ботевград и група общински съветници към фирмата и персонала, което руши имиджа на ВиК дружеството и води до ежедневни затруднения в работата му и до намалявне на приходите от дейността. "

Искането за предоставяне на информация от управителя Радослав Наков бе отправено чрез председателя на ОбС – Йорданка Лалчева, като съветниците настояха да се даде отговор на следните въпроси:
1. Какви са признатите задължения на ВиК "Бебреш" към държавата и към други контрагенти ? На каква стойност и към кого са оспорените задължения на дружеството?


2. Какво е нивото на събираемост на предоставените и фактурирани услуги на битовите абонати на дружеството и какви конкретни мерки предприехте, за да я увеличите? Посочете с конкретни факти и цифри ефективността от предприетите мерки.


3. Какви конкретни мерки предприемате за увеличаване броя на абонатите на ВиК Бебреш, които имат монтиран уред за измерване на потребеното количество вода, съгласно общите условия на договора и какви конкретни резултати може да отчетете към настоящия момент?


4. Колко са монтираните уреди за измерване на водните количества, постъпили във водоснабдителната система на ВиК "Бебреш" ЕООД?


5. Какви мерки предприехте, за да защитите интересите на управляваното от Вас дружеството, във връзка с ревизионния доклад и ревизионния акт на НАП?
-Към виновните длъжностни лица - в случай , че намирате вина в служители на фирмата
-Към държавата - в случай, че считате, че направените констатации са неоснователни.


6. Управляваното от Вас дружество води ли статистика и прави ли анализ на причините за възникналите аварии във водопреносната мрежа? Предприети ли са конкретни мерки за намаляване на тези аварии и какви конкретни резултати може да отчетете в тази връзка?


7. Какви конкретни мерки предприехте за да стабилизирате финансовото състояние на ВиК Бебреш и какви са резултатите?


8. В каква степен реализирахте одобреното с решение №150/29.05.2014г. на ОбС Ботевград Ваше искане за съкращение на до 40 % от служителите на дружеството? Моля представете подробна справка в кои звена и колко служители сте съкратили към настоящия момент.


9. До каква степен е усвоен гласуваният с решение №158/26.06.2014 г. на ОбС Ботевград заем от 200 хил. лв на управляваното от Вас дружество, за какво се използваха тези средства, и как те се отразиха на процеса на стабилизиране на „ВиК Бебреш" ЕООД?


10. Какво е функционалното състояние на всяка една пречиствателна станция за питейни води, която се стопанисва и управлява от ВиК "Бебреш" ЕООД ? Колко от тях работят и какви основни проблеми срещате при тяхната експлоатация?
Моля да предоставите информация за:
-Длъжностното разписание във ВиК Бебреш и съкращенията, които предвиждате да извършите, съгласно прието решение на ОбС Ботевград от 29.05.2014 г.
-Потреблението на електроенергия за последните дванадесет месеца на всяка една пречиствателна станция за питейни води, на която има инсталирана озонираща инсталация
-Нивото на неносеща приходи вода в проценти за 2014 г и разчет за 2015 г.