СТАРТИРАХА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ в Лопян
на обект „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Лопян - главни клонове” по проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе”


    На 16.02.2015 г. в с. Лопян стартираха строително-ремонтните дейности на обект „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Лопян - главни клонове по проект „Рехабилитация на пътища и водопровод в населени места на община Етрополе”. Изпълнител по проекта е строителната фирма „Джи Пи Груп” ООД.
    Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества на настилката и пътната мрежа в община Етрополе и подобряване качеството на питейната вода, доставяна  на жителите на село Лопян.
          По проекта ще се извърши рехабилитация на главни клонове от водопроводната мрежа на с. Лопян с обща дължина 6 590 м. Паралелно ще бъдат рехабилитирани пътните отсечки с. Ямна – с. Лопян с дължина 3 784 м. и с. Малки Искър – с. Брусен - 3 500 м. Предвижда се полагане на два пласта асфалтобетон с обща дебелина от 8 до 10 см.
         Проектът е на стойност 5 740 000 лв. с краен срок за изпълнение 15.07.2015 г. Финансира се по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
         В същия срок ще завърши другият, изпълняван от Община Етрополе проект за рехабилитация на пътища и водопроводи, включващ обектите – рехабилитация на главни клонове водопроводна мрежа в селата Бойковец и Рибарица и рехабилитация на общински пътища с. Малки Искър – с. Лопян и гр. Етрополе – с. Бойковец с подобект: Укрепване на свлачището при 7-ми км. от пътя. Изпълнител по проекта е ДЗЗД „ПЪТ ПРОЕКТ ЕТРОПОЛЕ 2014”.
           Реализацията на проекта протича в предвидените срокове с качествено извършване на заложените дейности и добро сътрудничество на всички нива на изпълнение. Към момента са завършени всички дейности по рехабилитацията и реконструкцията на главните клонове водопровод на с. Бойковец.
          В процес на изпълнение е рехабилитация на главни клонове водопровод в с. Рибарица и рехабилитация на общински пътища с. Малки Искър – с. Лопян и гр. Етрополе – с. Бойковец. Строителството върви по график и се предвижда да завърши през месец юли, 2015.
             Резултатите, които ще се постигнат с реализацията на двата проекта са свързани с подобряване на пътната и водопреносната мрежа в община Етрополе с оглед осигуряване необходимите условия за безопасност на движението по пътищата, повишаване качеството на питейната вода и намаляване на авариите по водопровода в селата Бойковец, Рибарица и Лопян.

Ивелина Ботева /старши експерт „ПИП”/