Общинска комисия, назначена със заповед на кмета, е манипулирала резултатите от  публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж, състоял се през лятото на 2012-та година. Манипулацията е станала чрез подмяна на офертата на един от участниците в търга, извършена след като офертите вече са били отворени. Както може да предположите, за фирма-победител е била обявена именно тази, чиято оферта е била подменена.


До този скандален извод  стигнали одиторите от Сметната палата при извършена проверка на тръжната документация и протоколите на комисията от опорочения публичен търг. По безспорен начин било установено, че листът с офертата на фирмата, спечелила търга, не е бил прегънат по средата, както би трябвало да бъде, за да може да се побере в плика, в който е била запечатана и входирана в деловодството на Общината. Тази констатация била подкрепена и от направената допълнителна техническа експертиза на листа с печелившата оферта, извършена в Базова Научно - Техническа Лаборатория (БНТЛ) при Областна Дирекция на Министерство на Вътрешните Работи - София (ОДМВР). Установени били още няколко противоречащи си обстоятелства, които наложили  обоснованото предположение на проверяващите за извършена манипулация при провеждането на тръжната процедура. При извършеното допълнително разследване на случая станало ясно, че датирането на офертата (обект на извършената експертиза), е било извършено собственоръчно от заявителя на 23.08.2012 г. - деня на провеждане на търга, което означава, че тя не е била поставена в плика с тръжните документи, подаден на 22.08.2012 г .


В резултат на извършената цялостна проверка на тръжната документация, както и в резултата на специализираната техническа експертиза на тръжни документи, направена от лабораторията на ОДМВР, одиторите стигнали до скандалното заключение, че търгът е бил опорочен по вина на тръжната комисия. 


Председател на комисията е била инж. Румяна Запорожанова, съгласно посочената в заповедта на кмета длъжност – началник отдел „Общинска собственост търговия и транспорт“ . С оглед наличните данни за извършено престъпление, Сметната палата е предала материалите по този казус на Прокуратурата, а ето и пълния текст в одитния доклад, свързан с тази проверка:


============== 


" ... По реда на чл. 37, ал.1 от ЗОС  и чл.71, ал.1 от НРПУРОИ през 2012 г. са извършени две разпоредителни сделки за учредяване право на строеж. Публичните търгове са обявени със заповед на кмета след решение на ОБС и съобразно влязъл в сила подробен устройствен план. Определянето на началната тръжна цена е извършено въз основа на изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител. Общата сума на заплатеното право на строеж възлиза на 16 005 лв. При проверка на документите от проведените процедури за определяне приобретател на учреденото право на ползване, в едно от досиетата се установи следното:


а) Със заповед №ОС-20/10.08.2012 г. кметът на общината определя тричленна комисия, в състав: председател - н-к отдел „ОСТТ“, главен специалист в  същия отдел и юрисконсулт за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на три поземлени имота, един за учредяване право на строеж и един за продажба на дълготраен материален актив. Заседанието на комисията за разглеждане на постъпилите оферти е проведено на 23.08.2012 г. В изготвения протокол, подписан от всички членове, е отразено, че до 17 ч. на деня, предхождащ търга - 22.08.2012 г., в деловодството на общината са подадени документи за участие от трима кандидати. Участниците са поканени в залата и в тяхно присъствие е проверена ненарушимостта на подадените пликове, съответствието на представената тръжна документация с обявените предварителни- изисквания и целостта на малките пликове, след което същите са отворени и предложенията прочетени пред всички присъстващи.


б) При проверка на досието от проведената тръжна процедура за учредяване право на строеж е констатирано, че офертата на участник №3 - ЕТ "Константин Лазаров 87", представена на хартиен носител с размери 15.61/11.3 мм (формат А4), няма следи от сгъване, въпреки, че съгласно данните в протокола на комисията, същата е била поставена в приложения плик. За да се постави офертата в плика тя трябва да се прегъне. Установеният факт води до извода, че за участието на ЕТ "Константин Лазаров 87" в публичния търг вероятно са съставени две оферти - едната, извадена от малкия плик при провеждането на процедурата и друга - приложена в досието като официален документ за удостоверяване волята от кандидата.


В проведено интервю за изясняване на констатираните противоречия, председателят на назначената тръжна комисия твърди, че "приложената оферта е извадена от плика в присъствието на цялата комисия и всички участници в търга", без да взема отношение по установената липса на физически белези от прегъване. В съставения констативен протокол за резултатите от проверката, подписан от заместник - кметовете след резолюция (писмено разпореждане) на кмета на общината, ръководните длъжностни лица заявяват, че по офертата "има трудно забележими следи от прегъване", което на практика изключва възможността за наличие на втори официален документ със същото предназначение. Очевидно е, че при възникналата противопоставимост на изразените становища, физическото състояние на разглеждания документ следва да бъде установено по безспорен и законоустановен начин от подходяща експертиза. Въз основа на резултатите от нейното извършване и след анализ на всички факти и обстоятелства, се налага следното заключение:


• от протокол №97/13.03.2014 г. на Базова Научно - Техническа Лаборатория (БНТЛ) при Областна Дирекция на Министерство на Вътрешните Работи - София (ОДМВР), за извършена техническа експертиза на едностранно напечатан стандартен бял лист - формат А4 с размери 15.61/11.3 мм, с ръкописно написан текст със син цвят на химикалната паста, представляващ оферта на ЕТ "Константин Лазаров 87", е видно, че по обекта са установени пет частични трасологични следи от частично прегъване на листа с дължини от 1,2 до 4.6 см., находящи се само в горния му ляв край и средната част на листа, направени вследствие на смачкване.


• Изразеното обосновано предположение за възможна подмяна на първоначално представеното предложение за цена, се подкрепя и от следния аргумент: датирането на офертата (обект на извършената експертиза), е извършено собственоръчно от заявителя на 23.08.2012 г. - деня на провеждане на търга, което означава, че не е била поставена в плика с тръжните документи, подаден на 22.08.2012 г .


• от интервюто, проведено с другите двама участника в процедурата, се установява, че заседанието на комисията е проведено при липса на необходимата прозрачност: преди началото на заседанието от залата е отстранен общински съветник, изявил желание да присъства като наблюдател, а след обявяване на резултата от класирането е отказан достъп за запознаване с офертата на спечелия търга.


• Видно от т. 7 на съставения констативен протокол и приложеното заверено копие от деловодния регистър за завеждане на постъпилите оферти (свързани с дейността на отдел "ОСТТ"), има несъответствие в хронологията на извършените записи. Аргумент за недостоверност на вписаните данни е и представеният документ за медицински изследвания на един от кандидатите, съвпадащи по време с регистрацията на подаденото от него заявление.


След като приложената в досието непрегъната оферта е друг документ, който не е бил поставен в отворения по време на търга плик за предложената цена, назначената тръжна комисия е изготвила наддавателен лист, съдържащ неверни данни за участника, обявявен за приобретател на имота .


• Изготвената заповед за определяне на приобретател на учреденото право за ползване не е връчена по реда на чл. 61 от АПК 358, с което са нарушени разпоредбите на чл.99, ал.1 от НРПУРОИ. Невръчването възпрепятства провеждането на последващ контрол за спазване на определения срок за плащане.


Проведеният търг за учредяване право на строеж е опорочен от тръжната комисия.  


 


=================