За 2014 год. МБАЛ –Ботевград отчита разходи в размер на 3 618 220 лева, като от тях 1 995 275 лева са за заплати и възнаграждения, 383 173 лева – за социално осигуряване, 368 005 – за медикаменти и консумативи, 225 442 лева – външни услуги, и други. 


През отчетния период местното здравно заведение е реализирало приходи в размер на 3 522 000 лева, с 438 000 по-малко от предвидените по план. От получените приходи - 2 756 000 лева са по договори с РЗОК, 460 000 лева – по договор за хемодиализа, 306 000 лева – от собствени средства. 


Разходите за медикаменти бележат намаление с 10.17% от общите разходи в сравнение с 2013 година. В сравнение с предходната година се наблюдава и намаление на разходите за горива и енергия.  Относителният дял на разходите за външни услуги е 6.23 на сто, което се дължи на завишените изследвания от външни специалисти, според изискванията на Здравната каса, се посочва в отчета за дейността на болницата през миналата година. 


Размерът на краткосрочните вземания е намален от 736 000 лева за 2013 год. на 542 000 лева за 2014 год. От тях 292 000 лева са неплатени отчетени клинични пътеки към края на миналата година. 


Намален е и размерът на краткосрочните задължения – от 256 800 лева – през 2013 год., на 240 700 лева – през 2014 год. От тях 178 800 лева са средствата, получени от общината. На 103 000 лева възлизат задълженията към доставчици.  С най-голям размер са задълженията към доставчика на медикаменти Софарма Трейдинг  - 62 000 лева. 


През 2014 година в МБАЛ са преминали  6 080 пациенти, с 378 по-малко в сравнение с предходния отчетен период. Намален е и броят на реализираните леглодни. 


През отчетния период лечебното заведение е работило по 128 клинични пътеки. 


Средната работна заплата в МБАЛ е 856.47 лв., се посочва още в отчета на ръководството на лечебното заведение.