И през 2019 г. продължи процеса по стабилизиране на финансовото състояние на „МБАЛ - Ботевград” ЕООД, става видно от годишния финансов отчет на дружеството. За миналата година то е реализирало положителен финансов резултат, което е за втори пореден отчетен период. 


Приходите от дейността на МБАЛ - Ботевград през 2019 година са 4 925 000 лв., което е 990 000 лв. повече в сравнение с предходната година. Най-висок относителен дял имат приходите от медицински услуги, които представляват 84,61 % от общите приходи от продажби (за 2018 г. 85,03 %). Основна част от приходите от услуги са от РЗОК - по клинични пътеки, които за 2019 г. са 3 671 000 лв. (за 2018 г. 3 205 000 лв.).


Общите разходи на „МБАЛ - Ботевград” ЕООД през 2019 г. са 4 904 000 лв., което е с 978 000 лв. повече от 2018 година. Въпреки това дружеството приключва годината с положителен финансов резултат.


Най-висок относителен дял от разходите за дейността в „МБАЛ Ботевград“ ЕООД заемат разходите за персонала - 63,34 % (за 2018 г. 67,55 %), следвани от дела на разходите за суровини и материали, които за 2019 г. са 18,91% (за 2018 г. 20,37 %), и разходите за външни услуги  - 6,96% (за 2018 г. 7,06 %).


Увеличен е размерът на задълженията от 1 679 000 лв. през 2018 г., на 1 749 000 лв. през 2019 г. От тях 462 000 лв. са получени аванси. Намаляват задълженията към доставчици от 707 000 лв. през 2018 г., на 681 000 през 2019 г. С най-голям размер са задълженията към „Балкангаз 2000“ АД - 110 000 лв. /за природен газ/, Агарта ЦМ – 77 000 лв. /мед. консумативи/, Дъчмед Интернешенъл - 65 000 лв. /консумативи/, БТ „Янка Янкова Георгиева” - 65 000 лв. /консумативи/ „Фаркол” АД - 57 000 лв. /лекарства/, Дъчмед Интернешенъл – 65 000 лв. /консумативи/, „Софарма трейдинг” АД и др.


Размерът на вземанията намалява от 403 000 лв. през 2018 година на 325 000 лв. през 2019 година. Сумата на вземанията към 31.12.2019 г. включва основно отчетени и неплатени клинични пътеки от РЗОК в размер на 314 000 лв.


Чистата печалба на „МБАЛ Ботевград“ ЕООД за миналата година е 20 000 лв. 


През 2019 година 4 700 жители на Община Ботевград са ползвали услугите на МБАЛ - Ботевград,  като за тях се е грижел персонал от 170 човека. Средната работа заплата в МБАЛ - Ботевград за отчетния период е 1 252 лева.


В резултат на анализиране на предоставената информация от годишните финансови отчети и съпоставянето им с предходната година, се очертава положителна тенденция на подобряване икономическите показатели на дружеството.


Одиторът на „МБАЛ - Ботевград” ЕООД е заверил счетоводния баланс към 31.12.2019 г., отчета за приходите и разходите за 2019 г., отчета за паричните потоци за 2019 г. и отчета за собствения капитал за 2019 г и е изразил становище, че докладът за дейността е изготвен в съответствие с нормативните изисквания, а информацията, включена в него отговаря на финансовия отчет.


Обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на България, не оказва към момента съществено влияние върху медицинското дружество, както и върху неговото финансово състояние. Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект от пандемията, се казва още в доклада за състоянието на общинската болница.


Отчетът за 2019 г. на „МБАЛ - Ботевград” ЕООД е внесен за обсъждане и гласуване на редовното заседание на ОбС, което ще се проведе утре – 30 април, от 17:00 часа.