153 решения е приел Общински съвет – Ботевград през първите шест месеца на тази година. Това сочи първият за този мандат отчет на местния законодателен орган, който е внесен в дневния ред на днешното редовно заседание. 


За отчетния период са проведени осем сесии, от които две извънредни. За същото това време в деловодството на Общинския съвет са внесени 240 документа – 146 от кмета на Община Ботевград, 6 от председателя на ОбС, 31 от общински съветници, 14 от граждани на общината, 13 от управители на общински дружества и директори на общински предприятия и други. Включени в дневния ред и обсъдени в заседания са 158 докладни. Взетите решения са 153 на брой – за бюджета на общината – 8, териториално селищно устройство, градоустройство и архитектура – 25, разпореждане и управление общинска собственост – 40, отпускане на средства за образование, култура и духовни дейности – 7, общински предприятия и фирми – 16, приемане, изменение и допълване на наредби – 8, програми, планове, стратегии – 10, кандидатстване с проекти за европейско финансиране – 8, организационни – 25, предоставяне на земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи – 6 броя. 


Спазва се срокът за предоставяне на материалите на общинските съветници  - 7 дни преди редовно и миниум 24 часа преди провеждане на извънредните заседания на ОбС.  


С оглед спазване на противоепидемиологичните мерки срещу разпространението на COVID-19, след 13 март 2020 год. сесиите се провеждат без присъствие на външни лица, с осигуряване на предпазни средства и спазване на необходимата дистанция между общинските съветници. 


През отчетния период няма нито едно провалено заседание поради липса на кворум, се посочва още в отчета, изготвен от председателя на местния парламент д-р Илин Черняшки. На страниците на отчета той изразява своята благодарност към общинските съветници, за това че се отзовавали навреме, което е „доказателство за отговорност и заинтересованост за решаване проблемите на общината“. 


От особено значение за дейността на ОбС е и работата на постоянните комисии, които работеха и се произнасяха със становища по внесените проекти на решения, се подчерта в отчета.