ОБЩИНА  ЕТРОПОЛЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА
гр.Етрополе,пл.”Девети септември” № 1,тел.0720/68222,факс 0720/65011,e-mail-obstina@etropolebg.com


ДО
Общински съвет
гр. Етрополе


ОТГОВОР


на отправено питане
 от групата общински съветници от листата на БСП
 


ОТНОСНО:  Състоянието на уличната мрежа в гр. Етрополе,  в частност    ул. „Каменица“ и други улици в кв. „Ябланица“Уважаеми дами и господа общински съветници,


Един от основните приоритети на Ръководството на община Етрополе е подобряване на уличната мрежа и пътната инфраструктура на нейната територия.
Дължината на общинските пътища е 50,8 km /включва пътищата Малък Искър – Брусен; Малък Искър – Лопян; Етрополе – Бойковец; Лопян – Ямна; Голям Извор – Оселна;/, като към 30.07.2015г. основно ремонтирани ще бъдат 78 % от тях /39 630км./. Изцяло асфалтирани ще бъдат пътищата Лопян-Ямна, Малки Искър-Лопян, с оформено земно легло, положени два пласта асфалт с дебелини 6 и 4 cm или общо 10 см., направени нови канавки, отводняване, хоризонтална и вертикална маркировка. В определени участъци ще се асфалтират пътищата Малки Искър – Брусен и Етрополе-Бойковец, като в тези участъци също ще бъде оформено земно легло, положени два пласта асфалт с дебелини 6 и 4 cm или общо 10 см., направени нови канавки, отводняване, хоризонтална и вертикална маркировка.
Уличната мрежа в гр. Етрополе е 40,4 km. или 242 400кв.м., като по различни програми /европейско финансиране/ и с други източници на финансиране /общински и дарения направени от „Елаците” МЕД/ са преасфалтирани  65 % от площта на всички улици в града или 26 260км. Основно ремонтирани са главните артерии в града – бул. „Руски“, бул. „Малък Искър“, части от бул. „Партизански“ и бул. „Ал. Стамболийски“. Изцяло подменена е и инфраструктурата под тях – водопроводи и канализация. Основната цел на общинското ръководство в тази насока е всички преасфалтирани улици да са с подменени на първо място водопроводи и където финансовите средства позволяват – канализация. Изцяло подменен е облика на ул. „Ген.  Димитър Гръбчев“, ул. „Христо Ясенов“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Владимир Заимов“, като по тях са изградени нови тротоари. Новоасфалтирани са ул. „Прогон“, ул. „Здравец“, ул. „Васил Петлешков“, части от улици: „Марийка Гаврилова“, „Кирил и Методий“, „27-ми ноември“, “Димитър Благоев“, „Недялко Йосифов“, „Йордан Кисяков“, “Дончо Тепавичаров“, ул. “Малък Искър”, ул. “Отец Паисий“, ул. „Георги Бакалов“ ул. „Ген. Гурко“. През 2015 г. предстои ремонт на останалата част от  ул. „Ген. Гурко“ и цялостно асфалтиране и подмяна на водопровод на ул. „Варовитец”.
  Конкретно в кв. „Ябланица“ са асфалтирани попадащият там участък от бул. „Ал. Стамболийски“, част от бул. „Дандевил“, ул. “Чавдар“, ул. „Васил Овчаров“, ул. „Младост“, част от ул. „Свобода“. През тази година ще бъдат подменени водопроводите и асфалтирани ул. „Григор Гошев“, ул. „Крушака“, ще се асфалтират никога неасфалтираните досега „черни“ улици - „Рудината“ и „Дандевил“. Общината е разработила проект за доизграждане на главни канализационни клонове на останалата част от бул. „Ябланица“. Една от улиците вкл. в проекта е и ул. „Каменица“. В обхвата на проекта са включени още бул. „Георги Антонов /от бул. „Александър Стамболийски” до кв. 128/; бул. „Партизански” /в участъка от Табашкия мост до Братиното/; ул „Сергей Румянцев”; ул „Ленин”; ул.”Иван Канджаков”. В момента проекта се съгласува с експлоатационните дружества и заинтересовани централи, след което ще бъде изготвен доклад за оценка съответствието и издадено разрешение за строеж и по надлежния ред ще бъде входиран за финансиране от ПУДООС. Едва след реализацията на проекта ул. Каменица ще може да бъде асфалтирана, което е и причината реконструкцията на посочената улица да бъде отложена във времето.


Във връзка с гореизложеното считам, че постигнатите резултати доказват високата успеваемост на Ръководството на община Етрополе по отношение на поставените цели и обещанията към гражданите. Високият процент на подменените улични площи през последните два мандата на управление кореспондира на политиката на Общината за замяна на закърпването на улици с преасфалтиране. Голям принос в тази насока имат реализираните два проекта на община Етрополе по Програма за развитие на селските райони и безвъзмездните инвестиции на „Елаците” МЕД АД в реконструкция на улична мрежа в града, резултат от добрите партньорски взаимоотношения с Общинското ръководство.
 Кмет на Община
Етрополе: ...................................
             /инж. Богомил Георгиев/


Бележка на редактора: към отговора получихме и карта на асфалтираните улици в Етрополе, която качваме като снимка, защото програмата не позволява да се качи като отделен материал. За което се извиняваме на нашите читатели.