Общински съветници продължават да се интересуват как се харчат парите на данъкоплатците от Община Ботевград.  Питанията им обаче остават без отговори. Съветниците от опозицията  са категорични, че няма да спрат да обсипват общината с въпроси, нищо  че местните управляващи напоследък нещо съвсем замлъкнаха.


„Искаме откритост, прозрачност и яснота относно това как се харчат средствата от общинския бюджет.  Хората имат право да знаят къде и за какво отиват парите им. Затова ще питаме, а това, че общината мълчи, поражда съмнения за нередности при разходването им”, коментира пред наш репортер общинският съветник д-р Марияна Горгачева.


Д-р  Горгачева е внесла две питания в общинската администрация и една докладна за разглеждане в Общинския съвет. Едното питане е отправено и от името на д-р Веселка Златева. Питанията са адресирани до кмета на Община Ботевград. Първото датира от 13 март 2015 год. В него двете общински съветнички поставят  въпроси, свързани с разходване на средствата от такса битови отпадъци за 2014 година. Те питат: „Каква е общата сума, изразходвана за 2014 год., за дейностите, предвидени в план-сметката?; Какви суми за изразходвани за закупуване на съдове за битови отпадъци?; Закупени ли са транспротни средства, и ако да – на каква стойност?; Какви суми са платени за събиране и транспорт на битови отпадъци до регионалното депо?; Какви суми са изразходвани за обезвреждане на битовите отпадъци в регионалното депо? Какви суми са изразходвани за почистване на уличните платна, алеи, паркове и други територии на населените места ?; Какви суми са платени за събиране и транспорт на битови отпадъци до регионалното депо за малките населени места /за всяко едно поотделно/?; Какви суми са разходвани за изграждане на площадки за поставяне на съдове за битови отпадъци?”. Следват още шест въпроса, касаещи разходването на средства от такса битови отпадъци.


На 25 май 2015 год. д-р Марияна Горгачева е внесла  от свое име второ питане в общинската администрация. В него тя поставя въпроси, които се отнасят до неизползваемия автомобил за почистване на площадни пространства и улици, който се намира в двора на пречиствателна станция за питейни води „Чеканица”. Въпросите са следните: „Кога е закупена специализираната машина на община Ботевград?; Откъде е закупена? На каква стойност е осъществена покупката /вкл. С ДДС/?; Кога е заприходена в активите на общината?; Какво е техническото състояние на машината към днешна дата – годна ли е за експлоатация, или не, ако е бракувана – кога е станало това?”. 


На същата дата д-р Горгачева е внасла и докладна, в която предлага на местния парламент да гласува следния проект за решение: "ОбС възлага на председателя на настоятелството на Народно читалище „Христо Ботев 1884” – Ботевград да внесе за одобрение в Общинския съвет: Предложение за дейността на читалището за 2015 год.; Доклад за дейността на читалището през 2014 год.; Отчет за изразходваните бюджетни средства през 2014 год.; Отчет за получените и изразходвани средства от общинския бюджет за 2014 год., гласувани от Общинския съвет.".
Съветничката е мотивирала предложението си така: „Законът за народните читалища вменява определени задължения на председателите на читалищата по отношение на планиране и отчитане на тяхната дейност, както и за изразходваните от бюджета средства за всяка предходна година в определените срокове. В закона са определени и задълженията както на кмета на общината, така и на Общинския съвет.
През изминалите три години от мандата на настоящия Общински съвет нито веднъж не са приемани както програми за дейността на читалищата, внесени от техните председатели, така и не са обсъждани доклади за изпълнението им, включително и отчет за изразходваните средства. Същевременно, извън държавната субсидия, Общинският съвет с редица решения е отпускал средства за различни културни прояви на читалищата от общината.”.


До момента Д-р Горгачева не е получила отговори на двете питания. Общината мълчи…гузно.  Защото така е по-лесно и удобно да избяга от смислени и съществени въпроси, които, както изглежда, хич не й се нравят.
Що се отнася до това дали докладната на съветничката ще бъде включена в дневния ред на следващото редовно заседание на ОбС – предстои да разберем.