Броят на младите хора с аутизъм в България и в Европа постоянно нараства. Това налага работещите с тях, непрекъснато да осъвременяват и усъвършенстват своите професионални знания, методи и умения. Също така е все по-наложително да се активизира и  международното взаимодействие и обмен между организациите, заети с тази мисия.
Неправителствената организация „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ (МДРСРБ) в партньорство с още 4 организации от различни европейски страни реализират проект „Магията да общуваш“. Неговата основна цел е обучение на специалисти, които са заети с дейности в подкрепа на младите хора с аутизъм в Източна Европа и осъществяване на сътрудничеството помежду им за иновации и обмен на опит, умения и добри практики.


Основната проектна дейност ще е международен обучителен курс. Той ще се проведе от 31.07.2015 до 09.08.2015 г. в Кранево, България. В него ще вземат участие 50 младежки работници и експерти от Литва, Латвия, Естония, Румъния и България. Участниците ще са логопеди, младежки консултанти, социални работници, психолози, ръководители на проекти, младежки лидери и доброволци, които са ангажирани с дейности, подкрепящи социално-образователното и личностно развитие на младежи с аутизъм в техните страни.


В рамките на тренинга участниците ще се запознаят със същността и приложимостта на съвременни и ефикасни методи и системи за работа с младежи аутисти, използвани в различни страни. Те ще обменят идеи, опит и добри практики и ще придобият практически умения за насърчаване успешното включване на младежите с аутизъм в образователната система и пазара на труда. Участниците ще имат възможност да създадат нови професионални контакти, които да използват за бъдещо сътрудничество, с цел иновации и подобряване качеството на предлаганите от тях услуги за младежите аутисти.


Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+” на Европейската комисия, администрирана в България от "Център за развитие на човешките ресурси".