Новият ловен сезон за прелетен дивеч - пъдпъдъци, гургулици, гривяци, горски бекас и обикновена бекасина се открива днес.


Във връзка с предотвратяване на инциденти и нарушения Североизточното държавно предприятие призовава ловците от ловните сдружения за стриктно спазване на законовите разпоредби и следване на ловната етика и морал. През последните години зачестяват смъртните случаи и наранявания на ловци при ловните излети. Лошата дисциплина, неспазване на мерките за безопасност и неправилното боравене с оръжие са основните причини за черната статистика, обясниха горскте служители.


Преди началото на ловния излет ръководителят трябва да провери за наличието на заверени ловен билет, членска карта и валидно разрешение за носене на ловно оръжие и попълва разрешително за лов. Ловци, които не са екипирани с шапка и облекло с ярък сигнален цвят, се отстраняват. Забранена е употребата на алкохол преди и по време на лов. Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително, припомнят от СИДП.


Ловното оръжие е лично и не се предоставя на никого. То се носи в калъф и изпразнено при движение в населени места или извън тях до мястото на ловуването. Не е позволено неговото сглобяване и зареждане на разстояние по-малко от 200 метра от населено място.


Във връзка с пожароопасния сезон и очакваните високи температури всички ловци се призовават да спазват правилата за безопасно боравене с огън по време на лова. Паленето на огън извън обозначените места може да доведе до възникване на горски пожари.