На 21 август т.г. в големия салон на НЧ „Тодор Пеев-1871” беше организиран грандиозен концерт-поздрав по повод Деня на миньора.
С пространно приветствено слово към присъстващите се обърна инж. Добри Цветков - Изпълнителен директор на „Елаците - Мед" АД.


На вниманието на нашите читатели предоставяме цялото слово: 


Уважаеми г-н Кмете, общински съветници, уважаеми г-н Вутов,
скъпи колеги, миньори, геолози, обогатители, служители, граждани и гости на Община Етрополе


За мен е чест и удоволствие да поздравя Вас и целия екип на „Елаците - Мед" АД по случай нашия професионален празник - Деня на миньора.
Уважаеми дами и господа, колеги, и тази година посрещаме с удовлетворение и гордост професионалния си празник.
Денят на миньора за мен, а също и за целия състав на „Елаците -Мед" АД е ден на гордост заради резултатите на нашия труд и ден за равносметка, за поставяне на нови, по - високи професионални цели.
Всички ние заедно работихме неуморно и отговорно, с което допринесохме за добрите показатели и резултати, постигнати през годината.
През 2014 г. ръстът на производство по преработка на руда е 3%, а по добив на концентрат - 7%. През първите седем месеца на 2015 г. ръстът спрямо същия  период на 2014 г. е 7% по преработка на руда и 4% . по добив на меден концентрат. Постигнаха се оптималните технологични показатели. Постоянно надграждаме във всички направления.
През изминалата година работихме и продължаваме да работим денонощно по мероприятия, гарантиращи сигурността на производството и неговата ефективност.
През 2014 г. е изпълнена инвестиционната програма на 98% като оставащите проценти са изпълнени първото тримесечие на 2015 г. През 2015 г. се изпълнява успешно инвестиционната програма, като част от нея се състои в закупуването на ротационна сонда за взривни сондажи, 160-тонни автосамосвали, хидравличен дизелов багер HITACHI, права лопата с кофа 8-10 кубически метра, трошачен агрегат Thyssen KRUPP, филтър- преса за филтърно отделение и др.
„Елаците - Мед" даде приоритет на инвестиционна програма по опазване на околната среда, която включва комплекс от мероприятия по предотвратяване и контрол на замърсяването, екологосъобразно управление на отпадъците, в това число на минните, енергийна ефективност и други.
Неизброими са реализираните и предстоящи проекти и мероприятия в областта на опазване на околната среда с цел изпълнение на програмата 2015 - 2019 година.
Един от мащабните екологични проекти, реализирани в историята на „Елаците - Мед" АД е изграждането на територията на Рудничен комплекс „Елаците" на пречиствателната станция за отпадъчни води на к. 840 м по проект на Мицубиши Матириълс Техно Корпорейшън, Япония.
Строителството на пречиствателното съоръжение приключи в края на 2013 г., като през 2014 г. се изпълняваха строително-монтажните работи по периферните обекти, довеждащи замърсените води до него.
На 05 септември 2014 г. стартираха т.нар. технологични проби на пречиствателното съоръжение.
Резултатите от експлоатацията на съоръжението показват постигане на стойности по мониторирани показатели под установените емисионни норми и стойности на рН в рамките на установените.
Пречиствателното съоръжение е част от комплекс хидротехнически съоръжения за управление на водите, чието строителство се очаква да приключи през 2017 г. Това е само пример за стремежа на нашия екип към внедряването на най-добрите световни практики.
През настоящата година стартира изпълнението на проект „Допълнително застрояване на водоулавящи съоръжения на р. Негърщица - удължаване на съществуваща минна галерия за чисти води". Минната галерия ще бъде изпълнена за 9 месеца.
В изпълнение на поетите ангажименти активно продължават дейностите по техническа и биологична рекултивация на Източното съоръжение за съхранение на минни отпадъци (Източно насипище), като до момента общо са рекултивирани над 160 дка.
До момента проектираме нов ръкавен филтър за подобряване обезпрашаването на КЕТ1.
Независимо от добрата работа и спазване на допустимите прахови емисии под 20 мг/мз се проектира и предстои пълна модернизация и на електрофилтър номер 1 с цел намаляване на същите под 13 мг/мз.
 
Ефективно работи внедрена за първи път в страната и Европа мощна оросителна система на хвостохранилище „Бенковски 2", която е с дължина 7 200 метра, частично има резервно двойно водоснабдяване. Предстои и частично запечатване на сухия плаж на хвостохранилището.
„Елаците - Мед" АД е един от най-големите и най-отговорните работодатели в България. Не случайно нашият девиз е „Устойчиво развитие - стандарт за качествен живот". Устойчивото и дългосрочно производство, към което се стремим не е самоцел, а основа, върху която да се градят и управлението на околната и работна среда, и социалните аспекти, и човешките ресурси като непрекъснато се повишава квалификацията на служителите и работниците и тяхната мотивация за работа.
Грижата за човешкия капитал изисква отговорност, ангажимент и непрекъснати инвестиции. „Елаците - Мед" АД традиционно участва в инициативите за кариерно развитие на младото поколение, организира и провежда летни студентски стажове, като дава възможност на младите хора да приложат наученото в реална среда.
Сътрудничеството между предприятието, местната власт и местните общности е от жизнено важно значение за устойчивото развитие на „Елаците - Мед" АД и общините в региона. Добрият диалог с всички заинтересовани страни е наша цел и ние сме удовлетворени, защото виждаме същия стремеж и от страна на кмета на община Етрополе, на Общинския съвет, на общинската администрация, на представители на бизнеса и като цяло на обществото в района на Етрополе. Мисля, че повечето от хората в този район осъзнават, че от успешното развитие на „Елаците - Мед" АД до голяма степен зависи благоденствието на Етрополе. Наред с усвояването на европейските фондове за развитието на важни проекти, сфера в която Етрополе постигна видими резултати, голямото предприятие винаги е двигател за развитието на района, защото като осигурява заетост и добро заплащане, това се отразява положително на потреблението, което от своя страна, дава импулс на малкия и средния бизнес, на инфраструктурното развитие. Например, за да отговорим на една необходимост за гражданите, миналата година инвестирахме доброволно и безвъзмездно в извършването на ремонт на участъци и асфалтирането на улици в Етрополе.
В рамките на нашите възможности участваме в проекти на общините за подобряване на инфраструктурата в тях, подпомагаме училища, детски градини и здравни заведения. Активно подпомагаме обществените инициативи за опазването и популяризирането на българския дух и култура сред младото поколение и обществеността. При реализацията на нашите доброволни инициативи винаги сме чувствали, че сме обединени около една кауза - да сме полезни за обществото: ние, нашите служители, общинските администрации и техните ръководства, учители, ученици, културни дейци, представители на горски стопанства и други. Няма значение дали засаждаме ябълкови фиданки върху училищни или горски терени, както беше в програмите ни за корпоративна социална отговорност „Ябълка за здраве" и „Нашето зелено утре", или стимулираме духовното начало и стремежа към знание, каквато е идеята на „Култура и национална идентичност" и конкурса „Родният край в моите очи". Тези наши програми, както и празниците и инициативите, които се организират, ни карат да се чувстваме като част от едно цяло. Нека всеки да върши своята работа, да го прави по-добре, но и да продължим да вървим в една посока - устойчивото развитие и по-доброто качество на живот.
На 18 август 2015 г., на честването на Деня на миньора, от Българската Минно-геоложка камара ни бе връчена награда за корпоративна социална отговорност за големи предприятия, което е потвърждение на думите ми и висока оценка от професионалисти в бранша.
Убедени сме, че и занапред ще бъдем първите. Ще предлагаме условия за конструктивно и професионално преодоляване на трудностите в бранша. С професионализъм и всеотдайност сформирахме европейския образ на минната индустрия, като я превърнахме в модерен отрасъл с утвърдени позиции на нашите и международни пазари.
С чувство на уважение и признателност изказвам благодарност на всички настоящи и бивши миньори и всички, свързали трудовия си и житейски път с „Елаците - Мед" АД.
Благодарен съм на целия мениджърски екип, на всички работници от „Елаците - Мед" АД, на фирми от групата на Геотехмин: Геострой, Геотрейдинг, Геопроект и др.
Благодарен съм на взаимното разбирателство на общините, на чиито землища работим. Благодаря на кмета, на Общинския съвет, на гражданите на община Етрополе за прекрасните взаимоотношения и добро партньорство.
 
Поздравявам всички наши работници, служители и партньори от отрасъла с професионалния ни празник и им пожелавам здраве, професионално удовлетворение от постигнатото, щастие и благополучие на тях и семействата им.
Нека нашият патрон Св. Иван Рилски да ни закриля и да ни дава сили за нови професионални успехи.