Поредните няколко решения на местния общински съвет бяха върнати със заповед на Областния управител Росица Иванова. Правният отдел на областната администрация е констатирал наличието на допуснати съществени материалноправни нарушения при тяхното приемане от ОбС Ботевград.


Първото стопирано решение касае съгласието за сключване на спогодба между Община Ботевград и строителя на пречиствателната станция за отпадни води „ЕРС Хидро“ съгласно която общината ще компенсира свои задължения към строителя в размер на 3,6 милиона лева чрез прехвърлянето на няколко общински имота, в случай че не се разплати до 31-ви март 2016-та година.  Мнозинството в общинския съвет реши това да бъдат две обособени части от младежкия дом, с общо РЗП от над 2000 кв.м. , както и седеметажния корпус на болницата с РЗП от над 6000 кв. м. заедно с прилежащия имот от 4 дка. Въпреки аргументите на опозицията, че липсват както правни основания за разпореждането с общинско имущество по предложения начин, така и съдържателни доводи за целесъобразността на една такава замяна, кметската групичка чинно подкрепи предложението на администрацията. Областният управител е мотивирал връщането на това решение със съществено нарушаване на Закона за общинската собственост и Закона за задълженията и договорите. В заповедта на Росица Иванов се посочва, че за имотите, предложени за замяна, няма предоставени доказателства, че са включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, поради което счита, че не се дава възможност да се определи публичността, целесъобразността и законосъобразността на взетото решение. За един от предложените за замяна имоти – този на седеметажния корпус на болницата, се оказва дори, че той все още има акт за държавна собственост и процедурата по деактуването му не е приключила. Което автоматично означава, че Общината не може да се разпорежда с него, докато не бъде окончателно отписан от актовите книги на Областната администрация.


Със същия мотив - наличие на имоти с актове за държавна собственост и неприключила процедура по деактуването им, е върнато и Решение №165 от 30.07.2015 г. на ОбС Ботевград, съгласно което се намаляват първоначалните тръжни цени на няколко имота, включени в програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост. Освен седеметажната сграда на болницата, актове за държавна собственост все още притежават и парцелът с четириетажната сграда на учебния корпус в бившето военно поделение, както и стопанския двор на ДСП „Родина“, намиращ се срещу автогарата. 


Поредният опит на Общината да прехвърли на ЧЕЗ собствеността на станалия национално известен трафопост  в м.Камен дол, който обслужва единствено кметското имение и чието изграждане струваше на ботевградските данъкоплатци над 50 000 лв., отново се оказва неуспешен. И това решение е взето при сериозно нарушение на материалноправните норми, както е посочено в заповедта на областния управител, с която го връща за ново преразглеждане в общинския съвет.  Мотивите за връщането му са липса на доказателства, че намерението за разпореждане с имотите, в които е учреден сервитут - право на преминаване и прокарване на линейното кабелно трасе до трафопоста, са включени в програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост. Освен това за един от имотите, предсталяващ земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, не е предоставен акт за общинска собственост. И не на последно място – към решението не са приложени никакви документи, които да доказват, че за имотите, през които минава кабелното трасе, свързващо кметския трафопост, има влязъл в сила Подробен устройствен план – задължително условие за възникването на сервитут-право на преминаване, съгласно Закона за устройство на териториите и Закона за енергетиката.  Сигурно е обаче, че за поземлен имот №280.027, в който е изграден самият трафопост, намиращ се в съседство на кметското имение, няма решение на ОбС Ботевград, с което да се допуска изработването на ПУП- план за застрояване, който да предвижда и допуска изграждането на такова техническо съоръжение. 


Съгласно закона, и както е посочено в заповедта на Областния управител, върнатите решени следва да се внесат отново за преразглеждане и прегласуване в Общински съвет Ботевград. Препис от заповедта  е връчена на председателя на ОбС и на кмета. Но лошата практика в управлението на Общината показва, че върнатите решения нито се публикуват в интернет страницата на общината, нито се свеждат до знанието на общинските съветници, още по-малко пък се внасят за повторно разглеждане в сесия на ОбС, каквото е законовото изискване.