Етрополе, 29 септември /вторник/ 2015 г. Общинският съвет се събра в 14:00 ч. на последното си за този мандат 11-то редовно заседание. Присъстваха 15 общински съветници, като Боряна Керемидска и Владимир Александров отсъстваха по уважителни причини.
Към предварително обявения дневен ред, по предложение на кмета инж. Богомил Георгиев, е добавена още една точка, касаеща избирането на представител на Община Етрополе в комисията за изработване на Областна здравна карта.
По-особено внимание заслужават решенията по три от точките от дневния ред:
Съветниците одобриха единодушно предложението за решение за приемане на доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Етрополе.
По отчета на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2015 г.  изразиха своите становища Милчо Цацов и Пенко Нинов. При гласуването 10 бяха "за", 3 "против" /Мила Манчева, Пенко Нинов, Давид Давидов/ и 2 "въздържал се" /Пламен Иванов и Милчо Цацов/. Приходите по бюджета на общината възлизат на 4 752 323 лв.
С 10 "за", 2 "против"/Мила Манчева, Давид Давидов/ и 3 "въздържал се" /Пламен Иванов, Пенко Нинов, Милчо Цацов/  приеха и актуализацията на бюджета на Община Етрополе към 31.08.2015 г., в размер на 10 532 414 лв.,
По останалите точки, от 4 до 13 включително, предложенията станаха решения без съществени обсъждания.
Общинският съвет одобри предложението на кмета инж. Богомил Георгиев Галя Илиева Василева - Управител на МБАП „Проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе" ЕООД - гр. Етрополе да бъде представител на Община Етрополе в комисията за изработване на Областна здравна карта. /Решението качваме като отделен материал./