На практика днешното второ, по номерация заседание, е първото работно заседание на новосформирания общински съвет.
Започна в пълен състав, ръководено от председателя Марин Маринов. Материалите докладва кметът Димитър Димитров.
В предварително оповестения дневен ред бяха предложени за наглеждане 6 точки.
По предложение на кмета отпадна първа точка и беше прибавена нова, предложена от председателя Марин Маринов, касаеща избор на комисия за подготовка на нов правилник за работата на Общинския съвет. Прие се до приемането му, сесиите да протичат по досегашния правилник. 
Не се прие предложението на Боряна Керемидска да отпадне и точката за избор на постоянните комисии.
Съветниците определиха състава на комисията, която трябва да изготви новия правилник за работата на Общинския съвет.   
Съветниците приеха през  предстоящия мандат да работят със 6 постоянни комисии:
• Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси.
• Териториално и селищно устройство на общината, собственост, развитие на икономическите дейности, промишленост, транспорт, приватизация, екология, водно стопанство, гори, селско стопанство, европейски програми
• Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, работа с пенсионерите
• Работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция с ромите и други малцинствени групи
• Просвета, култура, вероизповедания
• Административно управление и обслужване на населението
Съставите на всички комисии ще съобщим отделно.
Съветниците определиха месечното възнаграждение на кмета Димитър Димитров в размер на 2350 лева.,  считано от 12.11.2015 г.
Заплатите на кметовете на кметства и кметски наместници, считано от 12.11.2015 г.са:
• Кмета на кметство Брусен Иван Николов Йорданов в размер на 770 лв.,
• Кмета на кметство Лопян Цветелина Петкова Цакова в размер на 870 лв.,
• Кмета на кметство Лъга Николай Найденов Йотов в размер на 770 лв.,
• Кмета на кметство Малки Искър Марин Цветков Маринов в размер на 870 лв.,
• Кмета на кметство Рибарица Калина Младенова Нинова в размер на 770 лв.,
• Кмета на кметство Ямна Детелина Василева Николова в размер на 770 лв.,
• Заплатата на кметския наместник на с. Бойковец Иван Иванов Гергов се
определя от кмета на Общината.
Заплатата на председателя на Общинския съвет Марин Маринов е в размер на 70 % от заплатата на кмета Димитър Димитров.
• Възнаграждението на общинските съветници, считано от 12.11.2015 година:
- 400 лв. за участие в заседание на Общинския съвет
- 10 лв. за участие в заседание на комисия на Общинския съвет   
За неучастие в заседание на Общинския съвет или заседание на комисия, общинският съветник не получава съответното възнаграждение.
Марин Маринов предложи 50% от възнагражденията да бъдат предоставяни във фонд за благотворителна дейност, но голяма част от съветниците изразиха несъгласие с  обяснието, че това е лично решение на всеки и не е необходимо да се афишира. Всеки сам да прецени дали да дари част от възнагражденито си .
Следващото, трето, редовно заседание ще бъде на 1 декември 2015 година.