В късния следобед вчера, 30 ноември, в Многофункционалната зала на НЧ"Тодор Пеев-1871" имаше публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Етрополе за 2016 година.
Присъстваха кметът Димитър Димитров, Росица Христова - заместник-кмет на общината, общинските съветници Стефан Борисов и Володя Вълов, Мариана Драганска - секретар на общината, служители на Общинска администрация и ръководители на общински институции.
Проектът бе представен от Нели Сейменарова - директор на дирекция "Бюджет и финанси" в Общинска администрация -гр.Етрополе.
Паралелно с представянето на резюме от проекта за бюджет, присъстващите проследяваха чрез презентация на видеоекрен неговото съдържание. 
Основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на Община Етрополе, са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели при спазване на действащото законодателство и основните принципи за съставянето на бюджета.
Бюджетът за 2016 г. е съобразен с: „Програма   за   управление   и   разпореждане   с имотите-общинска собственост в Община Етрополе пред 2016 г.",  Тригодишната бюджетна прогноза за местни приходи и разходи на Община Етрополе за периода 2016-2018 година и предложенията на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и на специализираните звена на бюджетна издръжка към общината.
Изготвен е на база оптимизиране на приходите от местни данъци и такси, от наеми, както и събиране на задължения от минали години.


Общият размер на проектобюджета за 2016 г. на Община Етрополе е   9 849 887лв.
Приходите: 
- с държавен характер - 5 036 500 лв.
- с общински характер - 4 813 387 лв.
Разходите:
- за държавни дейности- 5 036 500 лв.
- с общински характер - 4 423 387 лв.
- дофинансиране на държавни дейности 390 000 лв.


Планираните текущи разходи на делегираните от държавата дейности са съобразени с Решение на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2016 година.
Във всички функции държавна дейност са въведени единни стандарти, на базата на които е разработен бюджетът.


Разпределение на разходите за държавни дейности:
1. Общи държавни служби 495 300 лв.
2. Отбрана и сигурност 109 200 лв.
3. Образование 3 788 300 лв.
4. Здравеопазване 241 600 лв.
5. Социално осигуряване и грижи 227 900 лв.
6. Почивно дело, култура 174 200 лв.
7. Икономически дейности и услуги 0 лв.
Разпределение на разходите по фукции за общинска дейност:
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 705 887.00 лв.
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 20 000.00 лв.
3. ОБРАЗОВАНИЕ 610 000.00 лв.
4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 280 000.00 лв.
5. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 383 500.00 лв.
6. БКС  690 000.00 лв.
7. ПОЧИВНО ДЕЛО  512 500.00 лв.
7.1. Масова физкултура и спортни бази 438 000.00 лв.
7.5. Други дейности по културата 74 500.00 лв.
8. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 610 500.00 лв.


Разпределение на разходите за дофинансиране:
 
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 250 000.00 лв.
2. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 20 000.00 лв.
2.1. Общински инспекторат 20 000.00 лв.
5. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 70 000.00 лв.
5.1. Дом за стари хора 70 000.00 лв.
7. ПОЧИВНО ДЕЛО 50 000.00 лв.
7.1. НЧ-ще Етрополе 50 000.00 лв.