На последната сесия Общинският съвет прие"Общински план за младежка 2016 година", от който сме извадили данните за демографското състояние на общината.


Община Етрополе се състои от 10 населени места, от които 1 град - Етрополе и 9 села - с. Бойковец, с. Брусен, с. Горунака, с. Лопян, с. Лъга, с. М. Искър, с. Оселна, с. Рибарица, с. Ямна.


По данни, предоставени от ТЗ „ГРАО" - София област към 03.02.2015 г. населението на община Етрополе възлиза на 13328 души, като 11806 (88.58 %) от тях живеят в града, а 1522 (11.42 %) в съставните на Общината села:
гр. Етрополе 11806
с. Бойковец 77
с. Брусен 159
с. Горунака 10
с. Лопян 359
с. Лъга 166
с. М. Искър 371
с. Оселна 12
с. Рибарица 188
с. Ямна 180
Общо: 13328


Броят на мъжете в Общината е 6205.
Броят на родените през 2015 г. е 113 за Общината, а починалите са 185. Естественият прираст е отрицателен -72 ест. пр.


Населението на възраст до 29 години е 31.13% т. е. 4150, като делът на младите хора от 14 до 29 години е 2602 /19.52 %/.


Населението на възраст до 29 години към 03.02.2015 г.
под 7 години 765
от 7 до 13 г. 783
от 14 до 17 г. 532
от 18 до 24 г. 1120
от 25 до29г. 950
Общо: 4150


Населението на Общината в трудоспособна възраст са 1/3 в селата и 2/3 в гр. Етрополе.
От възрастовата структура се налага изводът, че:
- Населението застарява;
- Лицата в под трудоспособна възраст намаляват;
- Намалява и делът на лицата над трудоспособна възраст; -Естественият прираст е отрицателен;
Това е трайна тенденция, както в нашата Община, така и за страната.
Целевата прогноза на Националния статистически институт /НСИ/ показва, че в периода до 2020 г. броят на младите хора намалява, като особено рязко ще се отрази на възрастовите групи 20-24 г. и 25-29 г.
Младите хора в България са сред най-трудно реализиращите се на пазара на труда, в сравнение с другите държави от Европейския съюз. В повечето случаи, те нямат практически и трудов опит по придобитата специалност след завършване на своето образование и трудно се включват на пазара на труда.