Община Ботевград предлага на местния парламент да утвърди актуални пазарни цени за отдаване  под  наем през 2016 год. на земеделски земи от общинския поземлен фонд. Цените са изготвени от лицензиран оценител, се посочва в докладната до ОбС.
Основният фактор при формирането им е категорията на земята. Най-висока е пазарната наемна цена на ниви от първа до седма категория – 19 лв./ дка На следващо място е предложението за пазарна наемна цена на ниви от осма до десета категория – 16 лв./дка. Определената пазарна наемна цена на площи с изоставени трайни насаждения от първа до седма категория е 15 лв./дка, а от осма до десета – 13 лв./дка. 
Актуализирани са и пазарните наемни цени на пасища, мери и ливади, собственост на общината. В ОбС са внесени за утвърждаване следните предложения за пазарни наемни цени: пасища и мери от първа до седма категория – 15 лв./дка; пасища и мери от осма до десета категория – 13лв./дка; ливади от първа до седма категория – 16 лв./дка; ливади от осма до десета категория – 14 лв./дка.
Минималният срок, за който общината ще отдава под наем пасища, мери и ливади, е 5 стопански години.
Общинският съвет определя с решение списъка на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъците на имотите за индивидуално ползване съдържат категорията и се обявяват в общината и кметствата, както и на интернет страницата на общината, в срок до 1 март.