В дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 30 януари, е внесено предложение за определяне на годишните наемни пазарни цени за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост. Те са определени въз основа на пазарна оценка, изготвена от оценител, притежаващ сертификат за правоспособност, издаден от Камарата на независимите оценители в България. 


Предложените цени са фиксирани в зависимост от категорията на земята: ниви от първа до седма категория – 20 лв./ дка; ниви от осма до десета категория – 17 лв./дка; изоставени трайни насаждения и други от първа до седма категория – 15 лв./дка; изоставени трайни насаждения и други от осма до десета категория – 13 лв./дка. 


Отдаването под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, се извършва от кмета на общината след провеждане на търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закона е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс, или е определен друг ред. 


Срокът за отдаване под наем и наемните цени се определят от местния парламент.