На провелата се вчера редовна сесия на Общински съвет – Ботевград, председателя Мартин Тинчев запозна присъстващите съветници и гости с решение на Административен съд - София област, според което е прекратено производството по делото, образувано по жалба от групата на ОББО против Решение №33/29.12.2015 г. на ОбС, с което се дава съгласие  Община Ботевград да кандидатства в качеството си на водещ партньор с проект: „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигател на интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград /BG/ и Лесковац /RS/”, по Програма Интеррер-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.


Мотивите на съда са, че в определения с разпореждане срок не са отстранени нероднистите по оспорването, а именно: Да се посочат имената и адресите на оспорващите; Да се конкретизира оспорвания акт; Да се конкретизира искането до съда; Да се подпише жалбата от всички оспорващи, а ако жалбата се подава от пълномощник, да се представи пълномощно от всички оспорващи - упълномощители; Всеки един от оспорващите да обоснове и докаже наличието на правен интерес - дали и доколко обжалваният административен акт - Решение № 33/29.12.2015 г. на Общински съвет на Община Ботевград, засяга негови лични права и законни интереси; Всеки едни от оспорващите да внесе по сметка на АССО държавна такса в размер на по 10 лв. и представи в деловодството на АССО документ за платената държавна такса.


Съдът е предупредил общинските съветници от групата на ОББО, представлявана от председателя на групата - Йорданка Лалчева-Кръстева, чрез адв.Виктор Христов Велчев, че при неизпълнение на указанията и на основание чл.158, ал.3 АПК жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.


Определението на Административен съд - София област подлежи на оспорване пред ВАС в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на препис от настоящото определение.