Административен съд - София област оставя без разглеждане жалбата на общинския съветник от ДИБО Георги Георгиев срещу решение 232/27.12.2019 год. на ОИК Ботевград, с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Иван Гавалюгов като кмет на Ботевград. Правораздавателният орган прекратява делото, образувано по неговата жалба. Съдебното решение подлежи на обжалване в 7-дневен срок. 


В конкретния случай „съдът намира, че за жалбоподателя липсва какъвто и да правен интерес от обжалване на процесното решение, доколкото същото по никакъв начин не засяга негови субективни права, не му възлага конкретни правни задължения и не засяга негови законно установени интереси. В жалбата липсват каквито и да е съображения как оспорваният акт е засегнал, нарушил и застрашил права, свободи или законни интереси на жалбоподателя или какви интереси поражда от него“.


Законодателят изрично е определи лицата, които могат да обжалват тези решения, или отказите да бъдат постановени от таза норма не може да се направи извода, че Георгиев е сред лицата, които имат право на жалба против такова решение. 


Обстоятелството, че Георгиев е избран за общински съветник, не го легитимира като заинтересовано лице, което да оспорва решенията във връзка с предсрочното прекратяване пълномощията на избран кмет, доколкото няма личен, пряк и непосредствен правен интерес. Обстоятелството, че Георгиев е бил кандидат за кмет на Община Ботевград  Местни избори 2019, също не го прави заинтересовано лице, доколкото отново няма личен, пряк е непосредствен правен интерес. Това се посочва още в Решението на Административен съд – София област.  


Странно е обаче, че в определението на съда въобще не се посочва датата, на която е внесена въпросната жалба. Не се коментира дори дали тя е била в просрочие, т.е депозирана сред крайния срок за обжалване на решение №232, който изтече на 3 януари 2020 год. Обърнахме се за повече информация към юриста Николай Николов  - говорител на Общинската избирателна комисия. Той обясни, че в ОИК  жалбата  е получена на 24 януари заедно с разпореждането, с което Административен съд – София област иска преписката по издаване на оспореното решение.  По негови думи, на самата жалба въобще не е имало дата. Ако тя е била внесена след крайния срок за обжалване,  както се предполага, съдът е трябвало да я остави без разглеждане като недопустима.