На основание чл.18 от Наредбата за регулиране на цените на В и К услугите, „В и К-Бебреш” ЕООД – гр.Ботевград уведомява абонатите си от община Ботевград, че подава заявление в КЕВР за утвърждаване на цена за услугата пречистване на отпадни води, както следва:


-цена за услугата пречистване на отпадъчни води за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители: 0,50лв./куб.м


- цена за услугата пречистване на отпадъчни води за промишлени и други стопански потребители: степен на замърсяване 1 – 0,65 лв./куб.м.


Посочените цени са без ДДС.