215 човека са подали 416 заявления за работа в общинската администрация.


На 25-ти март изтече срокът за подаване на необходимите документи за вакантните длъжности в общината, които са общо 29 на брой. До обявяване на свободните работни места се стигна след влизане в сила на новата структура и новото длъжностно разписание на ОА Ботевград, считано от 01.03.2016 г.


Ето и броя на подадените заявления по длъжности:


В отдел "Административно-информационно обслужване и управление на собствеността”


1. Младши експерт "Общински архив" - минимално изискване за образователна степен - професионален бакалавър, избор - по документи и чрез събеседване – 42 


В отдел “Икономически дейности и общинска собственост”


1. Началник отдел - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - чрез конкурс - 15


2. Технически сътрудник "Общински такси" - минимално изискване за образователна степен - не се изисква, избор - по документи и чрез събеседване - 61


В отдел "Хуманитарни и социални дейности"


1. Началник отдел - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - чрез конкурс - 12


2. Главен експерт "Социални дейности" - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - по документи и чрез събеседване - 36


3. Главен експерт "Етнически и демографски въпроси" - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - по документи и чрез събеседване - 18


В Дирекция “Сигурност и обществен ред”


1. Директор на дирекция - минимално изискване за образователна степен - магистър, избор - чрез конкурс - 13


2. Главен експерт "Опазване на обществения ред" -  минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - по документи и чрез събеседване – 24


3. 9 бр. Специалист "Контрол по опазване на обществения ред и чистотата на обществените територии" - минимално изискване за образователна степен - средно, избор - по документи и чрез събеседване - 32


4. 4 бр. Специалист "Контролен център за видеонаблюдение" - минимално изискване за образователна степен - средно, избор - по документи и чрез събеседване - 40


В отдел "Инфраструктура и капитално строителство"


1. Началник отдел - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - чрез конкурс - 5


2. Младши експерт "Инвеститорски контрол и капитални вложения" - минимално изискване за образователна степен - професионален бакалавър, избор - по документи и чрез събеседване - 16


3. Старши специалист "Контрол на състоянието на общинската инфраструктура" -  минимално изискване за образователна степен - средно, избор - по документи и чрез събеседване - 23


В отдел "Управление на проекти и програми"


1. Началник отдел - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - чрез конкурс – 9


2. Главен експерт "Европейски и национални програми и проекти" - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - по документи и чрез събеседване - 25


3. Младши експерт "Управление на проекти" - минимално изискване за образователна степен - професионален бакалавър, избор - по документи и чрез събеседване - 27


В Отдел “Териториално и селищно устройство”


1. Началник отдел - минимално изискване за образователна степен - бакалавър, избор - чрез конкурс - 6


2. Главен специалист "Графично оформяне и дейности по ЗКИР" - минимално изискване за образователна степен - средно, избор - по документи и чрез събеседване - 12


Само допуснатите по документи кандидати ще бъдат уведомявани по телефона за деня и часа на провеждане на конкурсите за ръководните длъжности и събеседването за останалите.