„ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД СТАРТИРА
ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА-2016
 
Уважаеми студенти, завършващи трети курс, или дипломиращи се в изброените по-долу специалности,


Стажантската програма е насочена, към тези от Вас, които имат желание и са мотивирани да  приложат на практика знанията си в голямо и устойчиво работещо предприятие.
Стажът ще се проведe на територията на Рудодобивен комплекс - гр. Етрополе (100 км. от гр.София) и Обогатителен комплекс - с. Мирково, Софийска обл. (80 км. от гр.София) в периода юли – септември 2016 г.


Ние предлагаме:
• Работа в мотивиран и динамичен екип
• Придобиване на практически познания и умения в реална работна среда   


• Прилагане на натрупани знания в практиката и развитие на потенциала
• Желание за дългосрочно сътрудничество
• Месечно възнаграждение


Нашите изисквания към Вас са: да се обучавате или да сте завършили следните специалности:
• Разработване на полезни изкопаеми;
• Обогатяване и рециклиране на суровини;
• Механизация на минното производство;
• Автоматика, информационна и управляваща техника;
• Електроенергетика и електрообзавеждане;
• Маркшайдерство и геодезия;
• Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси;
• Геология и геоинформатика;
• Хидрогеология и инженерна геология;
• Екология и опазване на околната среда;
• Химично инженерство;
• Химично и биохимично инженерство;
• Електроенергетика;
• Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия;
• Машиностроене;
• Строителство на сгради и съоръжения;
• Транспортно строителство;
• Транспортна техника и технологии;
• Управление на човешките ресурси;
• Икономика на човешките ресурси;


Очакваме Вашите: автобиография, мотивационно писмо и академична справка за успех на e-mail: jobs@ellatzite-med.com  или на адрес: „Елаците мед” АД, Дирекция „Човешки ресурси“, с. Мирково 2086, Община Мирково, Софийска област, не по- късно от 1 май 2016 г.
Посочете периода, за който желаете  и имате възможност да бъдете на стаж в „Елаците мед” АД, като имате предвид, че минималният срок е един месец.