Заключителен етап на обучение по ПРОЕКТ Еразъм+ КД1  „Ученето през целия живот – мост на сътрудничество между преподаватели като критерий за по-качествено европейско образование“ бе осъществен на 31 май в ПГТМ “Хр.Ботев“.


Гост на представянето бе г-жа В.Йорданова, ст.експерт по професионално образование в РИО София-регион, колеги от други учебни заведения в района и медии.


Бяха разгледани следните теми: „Мултиезиковото обучение - шанс за социално включване“,  “Успешни практики за намаляване на процента отпаднали ученици чрез интеркултурно образование“, “ Насърчаване на креативното мислене“, „Таксономия на Блум“.


Семинарът бе изнесен от учителите Милена Андонова и Пенка Георгиева. Теоретичната част бе представена чрез мултимедийни продукти, след което беше обърнато внимание върху практическото приложение на наученото. Учителите бяха поставени в ролята на обучаеми и работиха върху различни задачи и упражнения.


Доброто познаване на основните изследвания в областта на езикоусвояването осигурява на преподавателите по чужди езици необходимите основи, върху които те биха могли да работят по-самостоятелно, по-компетентно, по-енергично и по-смело за повишаване на ефективността на езиковото обучение и използването на компютърните технологии и дигитални устройства в учебния процес по различни дисциплини.


Защо е важна за учителите креативността? Една от причините са резултатите от различни проучвания, които показват, че креативността е едно от необходимите умения за постигането на успех в личен и професионален план през XXI век.


Най-общо казано креативността е свързана с достигането до значими за нас нови идеи в контекста на решаване на даден проблем и ежедневие.


В края на семинара бяха направени следните изводи:


1.Привличането и задържането на учениците в училище е възможно чрез комбинация от педагогически мерки, социални мерки и социална работа сред семействата и общността като цяло.


2.Интеркултурното образование (в частност програмата за въвеждане на СИП по  различни направления) е подходящата основа за осъществяване на този процес.


3.Учителят трябва да получи необходимата свобода, подкрепа и стимул при реализирането на този процес.


За да бъде постигнат оптимален резултат от учебния процес е необходимо да се показва практическото приложение на наученото, което от своя страна ще помогне за бъдещата реализация на учащите се на пазара на труда.


Всичко зависи от креативността на педагога!


Учителите се запознаха с възможностите, които предоставя Центърът за развитие на човешките ресурси, Програма Еразъм+ и имаха възможност да видят на практика приложението на сайтове като kahoot.it, getkahoot.com, join.quizizz.com, plickers.com, makebeliefscomix.com, quiver.com.